HỘI TỪ THIỆN

themed image
 
   

Lời hay ý đẹp!


Khi chúng ta thương yêu và đối xử tốt với người khác, không chỉ làm người khác cảm thấy được chăm sóc và yêu thương mà còn giúp cho chúng ta phát triển hạnh phúc và bình an trong nội tâm.

 


 

SAU 14 NĂM HOẠT ĐỘNG

GALLERY!

 

Tình hình các Làng Phong do AHFVN  - Rogaland
hiệp lc tr giúp và kết qủa sau 14 năm:

 

Cách Gây QuÏ CÙu Tr®:

 • Xin Phép T° chÙc Låc Quyên m‡i næm 2 lÀn:

 • Ngày QuÓc T‰ BŒnh Nhân Phong ThÙ Bäy cuÓi tháng Giêng

 • Ngày Sinh NhÆt Bác H†c Armauer Hansen 29. tháng 7.

 • Lao Ƕng lau chùi nhà, bán thÙc æn . . .

 • Ân nhân, H¶i Viên  Ñng h¶  NiŠm ThÜÖng và CÙu Tr®
   

 • Tr® giúp tØ các Giáo XÙ Công Giáo:
  St.
  Svithun, St. Ansgaas, Vùng ñông Oslo, Asker, Bærum, Dòng Phanxicô, Các Sr. Dòng Elizabeth, Ca ñoàn Phanxicô, Ca ñoàn Sao Mai.
   

 • Tr® giúp tØ các Hội Đoàn:
  H¶i NgÜ©i ViŒt
  Stavanger, Sandnes, Drammen, Sinh Viên ViŒt Nam ª các TrÜ©ng ñåi H†c, Cao ñ£ng Trondheim, Benny Travel Qúy Hoàng Oslo.
   

 • Tr® giúp tØ các Ban Nhåc:
  Ban nhạc Rång ñông, HÒn Hoang
   

 • Tr® giúp tØ các tiệm thực phẩm:
  Norvina, Cänh Vân, Mai Thái
   

 • Những trợ giúp khác:
  Nh»ng Nhóm ThiŒn NguyŒn và Ân Nhân tØ Hoa Kÿ, ñÙc, ñài Loan..

TÆp San NiŠm ThÜÖng, (m‡i næm M¶t SÓ) 

NguÒn Thông Tin cûa AHFVN Rogaland. phát hành tØ sÓ 1 ljn sÓ 7

SÓ lÜ®ng Ãn bän  tØ 300 ljn 450 tÆp, ÇÜ®c s¿ ûng h¶ nhiŒt tình. VØa Çû tiŠn In ƒn, Còn thØa thì sung vào QuÏ CÙu Tr® CÖ Quan Thành PhÓ Stavanger y‹m tr® In ƒn trong vài næm  Kr. 3000,- Kr. 4000,-
     

T°ng SÓ TiŠn các làng phong Çã ÇÜ®c cÙu tr® trong 10 næm: Kr. 428.329,00.

 

 

Nh»ng ñÎa ñi‹m do AHFVN Rogaland Çã CÙu Tr:

1. Các Làng phong Tây nguyên

2. CÖ Sª ñóng Giép cho bŒnh nhân phong ª ñÙc An Tây nguyên.

3. Làng phong SuÓi Tân Cam Ranh

4. Làng phong Xóm NhÕ Núi Sån Nha Trang

5.  BŒnh nhân phong trong Tråi Xã H¶i  Rù Rÿ.

6. Khu ñiŠu TrÎ phong Quä Cäm TÌnh B¡c Ninh

7. BŒnh Nhân Phong ngÜ©i Dân T¶c ª SuÓi Minh, Dakia TÌnh Bình Phu§c (Phܧc Long cÛ). ñ‰n næm 1996: Gia Lai , Kon Tum , CÖ Sª Çóng Giép cho bŒnh nhân phong ª ñÙc An. (Tây Nguyên) ñÜ®c nhiŠu nÖi giúp Ç« nhÜ: Trung Tâm Thánh Tâm ñamiên ª Hoa Kÿ, H¶i Bån bŒnh nhân phong ª Hoa Kš , C¶ng ñoàn Công Giáo Vùng ñông, Chi H¶i AHFVN  Bergen, Linh Møc Lâm Công LÜÖng. . .

 

Do Çó, AHFVN Stavanger - Rogaland lÜ®ng sÙc mình, tÆp trung  lo m¶t sÓ ñÎa ñi‹m còn låi :BŒnh nhân phong ngÜ©i dân t¶c Ö Dakia & SuÓi Minh tÌnh Bình Phܧc (Phܧc Long cÛ) Làng phong SuÓi Tân Cam Ranh, Làng phong Xóm NhÕ Núi Sån Nha Trang, Tråi phong Quä Cäm B¡c Ninh.