HỘI TỪ THIỆN

themed image
 
   

Lời hay ý đẹp!


Khi chúng ta thương yêu và đối xử tốt với người khác, không chỉ làm người khác cảm thấy được chăm sóc và yêu thương mà còn giúp cho chúng ta phát triển hạnh phúc và bình an trong nội tâm.

 


 

S¿ ñau Kh° và Quan ñi‹m Phøc Vø BŒnh Nhân Phong!

GALLERY!

 

(Tâm Của Mai Th Thu Trinh, Tiến Sï 
Xã H
i Hc Tại Viện Xã Hội Á Châu Philippine)
 

Kính gºi:
Bác Lê Væn CÜ, BCH. và H¶i ViŒt Nauy CÙu Tr® BŒnh Nhân Phong Tåi ViŒt Nam
.

 

Kính thÜa Quš Bác,

 

NhÜ Bác Çã Çè nghÎ vi‰t và nói  vŠ  quan Çi‹m phøc vø bŒnh nhân tåi Làng Phong Xóm NhÕ Núi Sån. Linh Møc NguyÍn Quang Huy Çã ÇŠ nghÎ cháu thay m¥t ngài vi‰t vài nét th¿c tiÍn vŠ cu¶c sÓng cûa bŒnh nhân phong Xóm NhÕ Núi Sån cÛng nhÜ quan Çi‹m phøc vø cûa ngài, m¥c dù cháu vØa m§i chân ܧt chân ráo trª vŠ sau khi k‰t thúc chÜÖng trình xã h¶i h†c tåi ViŒn Xã H¶i Á Châu Philippine.

 

Cháu rÃt ti‰c là không ÇÜ®c g¥p Bác, nhân dÎp Bác vŠ thæm Quê HÜÖng. NhÜng bù låi, Çây là cÖ h¶i Ç‹ cháu có th‹ tâm s¿ cùng quš Bác, và nh»ng h¶i viên cûa H¶i ViŒt Nauy CÙu Tr® bŒnh Nhân Phong Tåi ViŒt Nam, Quš Bác là nh»ng ngÜ©i luôn ÇÒng hành v§i nh»ng bŒnh nhân xÃu sÓ, phäi không Quš Bác.

 

Sau Çây, cháu xin chia sÈ cùng nh»ng suy nghï và tình cäm cûa mình ÇÓi v§i Bà Con ª Làng phong Xóm NhÕ Núi Sån, cÛng nhÜ quan Çi‹m phøc vø ngÜ©i bŒnh cûa các Linh Møc, Tu Sï, và nh»ng ngÜ©i Çã tØng g¡n bó tØ rÃt lâu v§i Bà Con ª Çây.

 

ThÜa Quš Bác, có lë Quš Bác cÛng ÇÒng š v§i cháu r¢ng: Theo quan niŒm cÛ xÜa, hình änh cûa m¶t bŒnh nhân phong trong con m¡t ngÜ©i Ç©i thÆt xÃu xí và Çáng kinh tªm! DÜ©ng nhÜ ÇÓi v§i nh»ng ngÜ©i không m¡c bŒnh phong: nh»ng ngÜ©i ÇÜ®c g†i là ngÜ©i lành hay ngÜ©i månh, thì hÍ nh¡c ljn bŒnh phong là trong tâm trí h† hiŒn lên m¶t hình änh Çáng s®, Quš Bác å.

 

Mìa mai hÖn, trong cu¶c sÓng h¢ng ngày, bŒnh nhân phong trª thành bi‹u tÜ®ng cho s¿ kinh tªm và chê trách. Ch£ng hån chÌ m¶t vài ngÜ©i vài viŒc có th‹ dÍ dàng so sánh: "  H† tránh tôi nhÜ tránh m¶t ngÜ©i cùi, ghÈ lª... "  Trong m¶t vài trÜ©ng h†p khác: ngÜ©i ta có th‹ lÃy bŒnh cùi nhÜ là m¶t hình thÙc trØng phåt cho ngÜ©i thua cu¶c; Ví dø: " Mày mà Çúng thì tao cùi liŠn cho coi " Hình änh m¶t ngÜ©i cùi còn ÇÜ®c th‹ hiŒn qua nh»ng câu nói thÜ©ng ngày: " ˆn cÖm mà không có t,  thì giÓng nhÜ Çám tang th¢ng cùi "

 

NhÜng rÒi theo th©i gian, nh»ng quan niŒm cÛ xÜa Ãy cÛng Çã dÀn dÀn ÇÜ®c cäi thiŒn. Cái nhìn cûa ngÜ©i Ç©i ÇÓi v§i nh»ng bŒnh nhân phong Çã b§t Çi mÙc Ƕ ác nghiŒt mang ÇÀy thành ki‰n. BŒnh nhân phong, cø th‹ là bŒnh nhân phong ª Xóm NhÕ Núi Sån sau khi Çã ÇÜ®c ch»a såch vi trùng ( lành ) Çã có cÖ h¶i trª låi cu¶c sÓng bình thÜ©ng nhÜ bao nhiêu ngÜ©i khác trong xã h¶i Ç‹ sÓng theo Çúng chÙc næng cûa m¶t con ngÜ©i.

 

K‰t quä này không phäi ngÅu nhiên mà có. Nó là s¿ Çúc k‰t cûa bao tÃm lòng, tình thÜÖng yêu và s¿ hy sinh tÆn tøy cûa nh»ng ngÜ©i làm công tác y t‰, nh»ng vÎ ân nhân luôn giang r¶ng cánh tay Ç‹ tr® giúp và nh»ng tÃm lòng nhân tØ , quäng Çåi bao dung cûa các Linh Møc và Tu Sï Dòng Phan Xi Cô, cûa các Hòa ThÜ®ng, ñåi ñÙc, Ni Cô và Ç¥c biŒt là cûa Linh Møc Quäng XÙ Thanh Häi NguyÍn Quang Huy tØ sau næm 1975. Làm sao Ç‹ nh»ng bŒnh nhân phong không bÎ tàn ph‰ ho¥c bÎ tàn ph‰ ª mÙc Ƕ nhË Ç܆c sÓng và lao Çông m¶t phÀn nhÜ nh»ng ngÜ©i bình thÜ©ng và làm sao Ç‹ con cái cûa nh»ng bŒnh nhân phong ÇÜ®c thæng ti‰n Ç‹ vÜÖn lên b¢ng chính nghÎ l¿c, ki‰n thÙc và khä næng cûa bän thân là nh»ng træn trª cûa riêng nh»ng ngÜ©i ngày Çêm gÀn gÛi v§i bŒnh nhân và tÃt cä nh»ng ngÜ©i Çã tØng quan tâm ljn viŒc h¶i nhÆp bŒnh nhân phong vào Ç©i sÓng c®ng ÇÒng ÇŠu bæn khoæn day dÙt....

 

V§i quan niŒm: "Phøc vø bŒnh nhân phong là phøc vø ThÜ®ng ñ‰, ñÃng Cao Cä... chÙ không phäi là thành phÀn c¥n bã cûa Xã h¶i " Các Linh Møc, nh»ng Nhà Tu Hành... Çã th¿c s¿ nhìn thÃy bóng dáng cûa ThÜ®ng ñ‰ qua hình änh nh»ng bŒnh nhân phong và Çã không ngØng giúp Ç« bŒnh nhân xÃu sÓ sao cho h† sÓng Çúng chÙc næng cûa m¶t con ngÜ©i. Các ngài luôn canh cánh bên lòng nhiŠu n‡i træn trª làm th‰ nào Ç‹ thæng ti‰n l§p trÈ, con cháu cûa nh»ng bŒnh nhân phong mà theo các ngài Çó là "LiŠu ThuÓc tÓt nhÃt và h»u hiŒu nhÃt Ç‹ ch»a lành cæn bŒnh m¥c cäm", không nh»ng cûa bän thân bŒnh nhân phong mà cûa chính là con cháu cûa h†. B«i lë là con cái cûa bŒnh nhân phong ngÜ©i Ç©i  vÅn còn quan niŒm ngày xÜa là con cái h† vÅn còn tÒn tåi giòng máu Hansen cÛng giÓng nhÜ cha mË h† vÆy? V§i các Linh Møc, v§i các Nhà Tu Hành..."BŒnh nhân phong giÓng Chúa Kitô trên ThÆp Giá hÖn ngÜ©i khÕe"
 

XuÃt phát tØ tÃm lòng nhân hÆu, yêu thÜÖng các ngài š thÙc r¢ng : trong m¶t gia Çình ÇÙa con bŒnh tÆt  Óm y‰u bao gi© cÛng ÇÜ®c cha mË yêu thÜÖng chæm sóc hÖn nh»ng ÇÙa con lành månh khác. Tuy nhiên qua nhiŠu næm kinh nghiŒm sÓng và làm viŒc v§i bŒnh nhân phong ÇiŠu làm cho các ngài luôn day dÙt  là Ça phÀn bŒnh nhân phong là nh»ng ngÜ©i dÍ xung Ƕng, m¥c cäm, dÍ phän Ùng, dÍ Çòi hÕi, hay phê phán : ñôi khi chÌ vì m¶t phÀn quà nhÕ nhoi, h† s¤n sàng kiŒn thÜa và làm t°n thÜÖng nh»ng ngÜ©i Çã luôn ÇÒng hành giúp Ç« h†. M¥c cäm, t¿ ti là vÃn ÇŠ chung cûa nh»ng ngÜ©i ch£ng may bÎ m¡c phäi bŒnh phong do loåi vi khuÄn quá Ƕc ác, vi khuÄn Hansen. Nó làm cho ngÜ©i bŒnh trª nên quá nhåy cäm v§i nh»ng chi ti‰t nhÕ nh¥t vŠ hành vi cûa ngÜ©i khác ÇÓi v§i h†. Và rÒi nh»ng thái Ƕ tiêu c¿c näy sinh trong cu¶c sÓng h¢ng ngày là ÇiŠu không tránh khÕi

 

Nh»ng s¿ kiŒn trên, cÀn phäi có s¿ cäm thông sâu xa v§i bŒnh nhân phong,  giàu lòng quäng Çåi và tha thÙ... hæng say phøc vø nhiŠu hÖn, hÖn là buÒn trách. Chính nh© nh»ng nghïa cº cao quš Ãy, mà bŒnh nhân phong trª nên can Çãm Ç‹ chÎu Ç¿ng s¿ Çau kh° triŠn miên và h† Çã trª nên kính m‰n say sÜa v§i nh»ng ngÜ©i thÜÖng yêu  giúp Ç« h†. (NhÜ bŒnh nhân ª ñäo Molokai và Cha ñamiên vÆy.)

 

ñÓi v§i nh»ng ngÜ©i h¢ng quan tâm ÇÓi v§i Ç©i sÓng cûa bŒnh nhân thì m¶t mong muÓn l§n nhÃt là làm sao cho viŒc h¶i nhÆp bŒnh nhân phong vào Ç©i sÓng c¶ng ÇÒng ÇÀy yêu thÜÖng và phøc vø. PhÀn Çông xã h¶i hiŒn nay, Çã quan tâm ljn viŒc giäi thoát bŒnh hhân phong và con cái cûa h† khÕi s¿ m¥c cäm thua thiŒt, nhÜng trong th¿c t‰ thì vÃn ÇŠ này g¥p không ít khó khæn b«i phÀn nhiŠu xã h¶i cÛng chÜa th¿c s¿  chuÄn bÎ Ç‹ Çón nhÆn h†, nh»ng bŒnh nhân và con cái cûa h† Ç‹ sÓng m¶t cu¶c sÓng bình thÜ©ng nhÜ bao nhiêu ngÜ©i khác. V§i nh»ng bŒnh nhân phong, ngoài s¿ m¥c cäm v§i bän thân vŠ cæn bŒnh mà h† Çang mang thì s¿ hi‹u bi‰t và cäm thông vŠ bŒnh phong cûa m†i ngÜ©i xung quanh cÛng chÜa th¿c s¿ giúp h† vÜ®t qua trª ngåi vŠ tâm lš. ñÓi v§i con cái cûa bŒnh nhân phong, trÜ©ng h†p này cÛng không ngoåi lŒ. H† g¥p phäi nhiŠu khó khæn trong quá trình h¶i nhÆp vào Ç©i sÓng xã h¶i nhÃt là vÃn ÇŠ công æn viŒc làm b«i nhiŠu ngÜ©i vÅn còn cho r¢ng con cái cûa ngÜ©i bŒnh cÛng có th‹ còn là c¶i nguÒn cûa s¿ lây lan ! Vì th‰, n‡i m¥c cäm mình là luôn Çeo Çu°i h†.

 

TrÜ©ng h†p cûa chÎ HTL. Là m¶t ÇiÍn hình, Quš Bác å ! ñ‹ có ÇÜ®c công viŒc làm, chÎ HTL và m¶t sÓ chÎ em khác con cái cûa bŒnh nhân Çã che dÃu xuÃt xÙ bän thân cûa mình v§i mong muÓn có ÇÜ®c m¶t công viŒc °n ÇÎnh và mÙc lÜÖng phù h†p v§i công sÙc bÕ ra m¥c dù v§i chÎ HTL, n‡i m¥c cäm mình là con cái cûa bŒnh nhân phong không th‹ nào xóa nhòa ÇÜ®c ! M‡i khi æn cÖm, chÎ cÛng Ç®i nh»ng ngÜ©i trong xóm cÛng là con cái cûa bŒnh nhân cùng æn chÙ không dám æn chung mâm v§i ngÜ©i khác !

ñau thÜÖng và tu°i hÆn thay ! Sau khoäng 6 tháng yên °n, nh»ng tܪng công viŒc làm së mang låi cho chÎ cÛng nhÜ nh»ng chÎ em khác m¶t cu¶c sÓng °n ÇÎnh hÖn. Nào ng©, nh»ng dÜ luÆn ÇÒn r¢ng h† là con cái cûa bŒnh nhân phong Çã ljn tai vÎ quän lš... Ông ta Çã trình v§i giám ÇÓc vŠ s¿ viŒc Çó, nhÜng vÎ giám ÇÓc Çã không ÇÒng š, b«i Çây là nh»ng công nhân mà theo ông ÇÜ®c bi‰t næng suÃt làm viŒc cûa h† là Çáng ÇÜ®c khuy‰n khích.... Sau Çó, m¶t cu¶c xét nghiŒm máu Çã ÇÜ®c xí nghiŒp t° chÙc ÇÓi v§i tÃt cä công nhân Ç‹ xác minh nh»ng l©i ÇÒn Çåi trên. Th¿c hiŒn công viŒc này là m¶t sÓ Y, Bác SÏ chuyên khoa phong cûa BŒnh ViŒn Da LiÍu. Tuy nhiên k‰t quä Çã không chÙng minh ÇÜ®c r¢ng trong dòng máu cûa h† có s¿ tÒn tåi cûa vi khuÄn Hansen. Th‰ là h† vÅn ÇÜ®c ti‰p tøc làm viŒc.

 

Cho ljn m¶t hôm n†, m¶t tai nån bÃt ng© xäy ra, m¶t chÎ trong sÓ con cái cûa bŒnh nhân bÎ máy quåt c¡t ª chân, phäi ÇÜa Çi bŒnh viŒn và sau Çó phäi nghÌ viŒc mÃy ngày do sÙc khÕe y‰u. Tình c©, Ông quän lš ljn nhà thæm và Çã phát hiŒn ra r¢ng m¶t sÓ công nhân là con cái bŒnh nhân phong, nên ông Çã cho h† nghÌ viŒc v§i lš do: công viŒc cûa xí nghiŒp vŠ lãnh v¿c th¿c phÄm nên n‰u ngÜ©i khác bi‰t thì xí nghiŒp së g¥p khó khæn .... ! Than ôi ! Quš H¶i, Quš Bác thÃy Çãy, ngÜ©i ta ÇÓi xº v§i con cái bŒnh nhân nhÜ vÆy chÌ vì cæn bŒnh cûa cha mË h†. Th‰ là m¥c cäm ! chán nãn låi thêm chÒng chÃt...

 

CÀu khÄn các Nhà Khoa H†c, nh»ng ngÜ©i vì yêu thÜÖng bŒnh nhân phong h¢ng sæn sóc h†, xin tìm phÜÖng cÙu thoát h† và con cháu h†. Vì th‰, Ç‹ ÇÜ®c sÓng chung v§i c¶ng ÇÒng xã h¶i, nhu cÀu ÇÜ®c æn m¥c såch së, ÇËp Çë, nhà cºa khang trang là nhu cÀy thi‰t y‰u cûa bŒnh nhân phong cÛng nhÜ cûa con cái h†, Ç‹ xóa Çi n‡i m¥c cäm bŒnh tÆt, Ç‹ ngÜ©i Ç©i  không xem thÜ©ng h† cÛng là Çiêu rÃt cÀn thi‰t. Ngoài s¿ giúp Ç« cûa nh»ng vÎ ân nhân, chính bän thân h†, nh»ng ngÜ©i còn có sÙc khÕe Ç‹ lao Ƕng, phäi làm viŒc cÆt l¿c cho s¿ sÓng còn cûa chính h† và gia Çình. Hình änh cûa ngÜ©i m¡c bŒnh phong xÜa là kinh tªm, là g§m ghi‰t thì bây gi©, Ç‹ h¶i nhÆp vào Ç©i sÓng c¶ng ÇÒng v§i nh»ng ngÜ©i lành månh, h† phäi xóa bÕ nh»ng thành ki‰n Çó trܧc h‰t là b¢ng cách tåo cho chính h† m¶t hình änh ÇËp Çë, sáng sûa, såch së trong con m¡t cûa ngÜ©i khác: Cháu nghï Çó không phäi là ÇiŠu xÃu mà trái låi nó th‹ hiŒn khát v†ng ÇÜ®c sÓng nhÜ nh»ng ngÜ©i bình thÜ©ng khác trong c¶ng ÇÒng . ñây là ÇiŠu mà theo cháu nh»ng ai thÆt s¿ quan tâm ljn s¿ h¶i nhÆp cûa bŒnh nhân phong vào c¶ng ÇÒng ÇŠu cäm thÃy Çáng mØng và Çáng ÇÜ®c khích lŒ. H† không th‹ gi» mãi hình änh cûa mình nhÜ trܧc kia, ÇiŠu Çó cÛng góp phÀn vào viŒc thay Ç°i và làm ÇËp cho b¶ m¥t cûa xã h¶i. TÃt nhiên, ª m¶t chØng m¿c nào Çó, hình thÙc bên ngoài không gây cho h† s¿ mÃt thæng b¢ng trong cu¶c sÓng.

 

Ngày nay, v§i s¿ quan tâm cûa T° chÙc Y T‰ Th‰ Gi§i, các t° chÙc tØ thiŒn và nh»ng tÃm lòng vàng Çã suÓt Ç©i dÃn thân phøc vø cho nh»ng ngÜ©i bÃt hånh, bŒnh phong së không còn là n‡i s® hãi cûa m†i ngÜ©i và cu¶c sÓng cûa bŒnh nhân phong cÛng nhÜ con cái cûa h† së ngày càng ÇÜ®c cäi thiŒn theo Çúng š nghïa h¶i nhÆp h† vào Ç©i sÓng c¶ng ÇÒng xã h¶i. Có nhÜ th‰ thì s¿ giúp Ç« cûa nh»ng vÎ ân nhân và s¿ hy sinh dÃn thân cûa nh»ng ngÜ©i Çã tØ lâu g¡n bó v§i bŒnh nhân phong và  nhÃt là công viŒc mà Quš Bác và các thành viên trong H¶i, các vÎ ân nhân Çã, Çang và së làm m§i thÆt mang låi m¶t k‰t quä tuyŒt v©i! phäi không Quš Bác !

 

Trong tâm tình ngÜ«ng m¶ và tri ân, cháu kính chúc Bác CÜ, Ban ChÃp Hành H¶i, Quš Bác và Quš vÎ h¶i viên trong H¶i ViŒt Nauy CÙu Tr® BŒnh Nhân Phong, ân nhân luôn g¥t hái ÇÜ®c nhiŠu thành quä trong công tác tØ thiŒn nh¢m góp phÀn cäi thiŒn Ç©i sÓng cûa bŒnh nhân phong ª ViŒt Nam nói chung và Xóm NhÕ Núi Sån nói riêngtrong xu hܧng h¶i nhÆp cûa th‰ gi§i .

 

NguyŒn xin ÷n Trên ban cho công viŒc ÇÀy š nghïa Tình NgÜ©i mà Bác CÜ, Quš Bác và tÃt cä thành viên cûa H¶i AHFVN Çang th¿c hiŒn.
 

Cháu!

 

Mai ThÎ Thu Trinh

Ti‰n sï Xã H¶i H†c!