HỘI TỪ THIỆN

themed image
 
   

Lời hay ý đẹp!


Khi chúng ta thương yêu và đối xử tốt với người khác, không chỉ làm người khác cảm thấy được chăm sóc và yêu thương mà còn giúp cho chúng ta phát triển hạnh phúc và bình an trong nội tâm.

 


 

LỜI MỜI GỌI!

GALLERY!

 

 

Kính gºi:
Quš VÎ Giàu Lòng ThÜÖng NgÜ©i, Qu
ý Vị Đồng Hương và Quý Vị Thân Hữu.  


L©i ñÀu Tiên, chúng tôi kính gºi ljn Quš VÎ L©i Chào Thæm Chân Thành.
Sau Çây, xin Quš VÎ cho phép chúng tôi trình bày m¶t vÃn ÇŠ liên quan ljn nh»ng bŒnh nhân phong khÓn khÕ nhÃt tåi ViŒt Nam.

 

Kính thÜa Quš VÎ,

 

BŒnh phong ( cùi ) Çã có tØ nghìn næm trܧc, nó gây Çau kh° thân xác, giày xéo tinh thÀn cho nh»ng ngÜ©i ch£ng may m¡c phäi cÖn bŒnh này ! BŒnh phong cÛng Çã gieo vào lòng nhân loåi nhiŠu n‡i kinh hoàng ! NhiŠu ÇiŠu huyŠn thoåi cho ljn næm 1872 ! CÛng có ngÜ©i cho r¢ng: 

 

ThÆt là m¶t  Bí …n. ñây có phäi là m¶t Hình Phåt B«i Tr©i ?

 

Sau nhiŠu cu¶c khäo sát cûa t° chÙc Y T‰ Gi§i, con s thÓng kê hiŒn có khoän 10.595.000 ngÜ©i m¡c bŒnh phong, trong Çó có khoän 120.000 bŒnh nhân phong ViŒt Nam. (t lệ 2%. Y Tế Thế Giới). NhiŠu næm thao thÙc, træn trª b«i ti‰ng kêu than cûa hàng TriŒu bŒnh nhân phong trên th‰ gi§i, trong Çó có hÖn Træm Nghìn bŒnh nhân phong tåi ViŒt Nam. Từ  Lòng Tr¡c …n! Bác SÏ Gerhard Henrik Armauer Hansen, m¶t ngÜ©i ThÀyThuÓc Nauy Çã Çem khÓc óc Khoa H†c, Trái Tim Nhân ñåo cûa mình đem vào công cu¶c nghiên cÙu hÀu mong tìm ra cæn nguyên gây bŒnh phong Ç‹ hÀu mong có phÜÖng k‰ cÙu giúp cho hằng triệu ngÜ©i m¡c bŒnh và giäi thoát s¿ Bí n lâu dài, và s¿ S® Hãi Kinh Hoàng cûa nhân loåi đã trải qua hằng bao nghìn năm.

 

Sau nhiŠu næm t¿ giam mình trong phòng Thí NghiŒm Ç‹ nghiên cÙu  tìm tác nhân gây bŒnh phong, BS. Armauer Hansen cÛng phäi vÜ®t qua nhiŠu thº thách cam go cä vŠ k› thuÆt lÅn tâm thÙc tØ m†i phía. NhÜng Bác SÏ Armauer Hansen Çã khám phát ra ÇÜ®c tác nhân gây bŒnh phong; ñó là m¶t loåi vi khuÄn mang tên: Mycobatérium leprae. rÒi ông Ç¥t tên cho nó là Vi KhuÄn Hansen, chính là tên cûa ngÜ©i tím ra nó vào næm 1873. NhÜ vÆy s¿ n cûa bŒnh phong xem nhÜ Çã Çượ c giäi tÕa. Nh»ng næm sau, BS. Armauer Hansen ti‰p tøc nghiên cÙu khám phá thêm nh»ng n khác cûa bŒnh phong ngay cä viŒc Ông t¿ tiêm truyŠn vi khuÄn Hansen sÓng vào cÖ th‹ cûa Ông, Ç‹ xác ÇÎnh tính chÃt và mÙc Ƕ lây lan cuä nó. Và Ông Çã thánh công. Th‰ gi§i ngÜ«ng m¶ và Çã t¥ng cho Ông danh hiŒu: M¶t Nhà Bác H†c, m¶t Anh Hùng Khoa H†c Y Khoa, M¶t Nhà Nhân ñåo; ThÆt xÙng đáng để vinh danh Ông.. TØ Çó, vÃn ÇŠ bŒnh phong Çã chuy‹ qua m¶t giai Çoån m§i tØ các lãnh v¿c Y Khoa, Khoa H†c và Nhân ñåo. NhiŠu cu¶c nghên cÙu m§i Çã th¿c hiŒn nhÜ næm 1940 m¶t loåi thuÓc Ç¥c hiŒu Ç‹ ÇiŠu trÎ bŒnh phong: Diaminô Diphényl Sulfon tåo cho công cu¶c ÇiŠu trÎ có k‰t quä ban đầu; Ti‰p ljn nh»ng næm sau các loåi ThuÓc M§i có tác døng tÓt hÖn nhÜ: Rimactan, Lamprène, ÇÜc áp døng v§i phÜÖng thÙc m§i là áp døng phương pháp ña Hóa TrÎ LiŒu (NhiŠu loåi thuÓc h†p låi: Multi Drug Thérapy) tåo viŒc Çiu trÎ có k‰t quä nhanh hÖn, nhÃt là nh»ng ngÜ©i m§i mæc bŒnh trong vài ba tháng.


RÒi næm 1941, th‰ gi§i låi xuÃt hiŒn m¶t nhàTØ ThiŒn n°i danh: Ông Raoul Follereau, m¶t LuÆt SÜ ngÜ©i Pháp v§i s¿ giúp Ç« tÆn tình cûa ngÜ©i v® hiŠn, Ông Raoul Follereau Çã 32 lÀn Çi vòng quanh th‰ gi§i hô hào ca ng®i Nhà Bác H†c Armauer Hansen và m©i g†i thêm các Khoa H†c Gia, DÜ®c Khoa, các t° chÙc Nhân ñåo, Tôn Giáo, các t° chÙc TØ ThiŒn, C¶ng ñÒng Xã H¶i. . .hãy nÓi k‰t tay nhau Ç‹ Çi
u trÎ, chæm sóc, cäi thiŒn cu¶c sÓng cho hàng TriŒu bŒnh nhân phong trên th‰ gi§i Çã và Çang gánh chÎu nhiŠu Çau kh° nÀy. ñi ljn thæm các nÖi tÆp trung bŒnh nhân, Ông Raoul Follereau cÛng hân hoan ôm Ãp bŒnh nhân phong vào lòng để tÕ lòng tình yêu thÜÖng tha thi‰t, Vì th‰, bŒnh nhân phong thÜng g†i Ông Bà Raoul Fillereau là Cha MË mình.

 

HÖn 40 næm hoåt Ƕng không mŒt mÕi, tÜ tܪng hoåt Ƕng cûa ông là:

 

" Yêu và Hành động

Không ai có thể sống Một Mình

Yêu không phải là Cho, mà là Chia Sẻ

Chỉ có một sự thật là Yêu "

 

M¶t Trung Tâm ñiŠu TrÎ và Giúp ñ® bŒnh nhân phong mang tên Raoul Follereau Çã ÇÜ®c thành lÆp tåi Pháp næm 1968, có 87 væn phòng; H¢ng næm có khoän 30 nghìn ngÜ©i làm viŒc t¿ nguyŒn; HÖn 500 nghìn ngÜ©i giúp Ç« tiŠn båc; T° chÙc này hiŒn diŒn và hoåt Ƕng tåi 95 quÓc gia v§i khoän 200 Bác SÏ, Y Tá. Trong Çó, có m¶t Çi‹m Ç¥t  tåi Sài Gòn, mang tên ChÄn Y VIN SALVÉ.

 

Ông Raoul Follereau Çã qua Ç©i ngày 6. 12. 1977, hܪng thÖ 77 tu°i. Ông mÃt Çi Ç‹ låi h¢ng triŒu bŒnh nhân phong bÎ MÒ Côi! Th‰ gi§i Çã mÃt Çi m¶t Anh hùng Nhân ñåo !

Ngày nay, ngành Y Khoa Çã có nhiŠu ti‰n tri‹n không ngØng trên lãnh v¿c khÓng ch‰ bŒnh phong.; NhiŠu cu¶c nghiên cÙu m§i nhÜ viŒc nuôi cÃy vi khuÄn Hansen, viŒc tiêm truyŠn vi khuÄn trên thân chu¶t Armadilo Ç‹ có th‹ bào ch‰ ThuÓc Chûng ngØa bŒnh phong sau này.

PhÜÖng pháp ña Hóa TrÎ LiŒu (Multi Drug Therapy). NhiŠu c¶c H¶i NghÎ QuÓc T‰ vŠ BŒnh Phong nh¢m ki‹m tra nh»ng K‰t Quä vŠ: ÇiŠu trÎ, cäi thŒn Ç©i sÓng cho bŒnh nhân phong tØng quÓc gia. GÀn Çây là Cu¶c H¶i NghÎ QuÓc T‰ vŠ Phong lÀn thÙ 14. ÇÜ®c t° chÙc tåi Florida Hoa Kÿ, và lÀn thÙ 15. tåi B¡c Kinh Trung QuÓc næm 1998. Qua Çó, t° chÙc Y T‰ Th‰ Gi§i và t° chÙc chÓng bŒnh phong trên th‰ gi§i xác ÇÎnh r¢ng: NhiŠu k‰t quä thÆt khích lŒ trong viŒc khÓng ch‰ bŒnh phong, bäo vŒ sÙc khÕe cho dân chúng vào næm 2000.

Nh© Çó, ngày nay có nhiŠu quÓc gia Çã giäi quy‰t xong vÃn ÇŠ bŒnh phong nhÜ Pháp, Nauy. . . .

 

NhÜng bất hånh thay cho quÓc gia, cho dân t¶c ViŒt Nam vì Çã träi qua và gánh chÎu nhiŠu næm chi‰n tranh, th‹ ch‰ chính trÎ, s¿ nghèo khó ngày càng tæng, Ç©i sÓng cÖ c¿c, Y h†c chÆm ti‰n. Tuy ChÜÖng Trình KhÓng Ch‰ BŒnh Phong Çã khªi ÇÀu tØ næm 1962 do các t° chÙc Th‰ Gi§i ÇiŠu hành nhÜng Ça sÓ bŒnh nhân phong vÅn còn Kh° và Kh° ! Hàng chøc nghìn bŒnh nhân phong vÅn còn lÜu trú hÖn 25 tråi phÀn nhiŠu ª nh»ng vùng xa, vùng sâu trong rØng núi xa làng måc! PhÜÖng tiŒn giao thông liên hŒ khó khæn, nhà tråi cÛ kÏ, có nÖi còn phäi th¡p ñèn DÀu !  HÖn 50% bŒnh nhân bÎ tàn tÆt mù loà. . . phÜÖng tiŒn ÇiŠu trÎ, phòng chÓng tàn ph‰ còn nhiŠu hån ch‰, Tr® cÃp cûa Xã H¶i còn quá hån hp, tình trång suy dinh dÜ«ng thÜ©ng xäy ra, , Th‰ hŒ con cháu cûa bŒnh nhân chÜa ÇÜ®c cäi thiŒn bao nhiêu ! ThÆt là Çau thÜÖng cho ki‰p làm ngÜ©i ! Tåi sao kÈ æn không h‰t ? ngÜ©i thì Kh° tÆn cùng ?

 

ñÙng trܧc s¿ Çau kh° tÆn xÜÖng tûy, nh»ng thách dÓ l§n lao mà bŒnh nhân phong Çang gánh chÎu. Vì Tình ThÜÖng ÇÒng loåi, vì nghïa ÇÒng bào, c¶ng ÇÒng nhân loåi, ÇÒng hÜÖng ViŒt Nam mª r¶ng lòng thông cäm, chia sÈ chén CÖm, chi‰c Áo. . . cho h†. Trong th©i Çi‹m khó khæn này, h† mong Ç®i Lòng TØ ThiŒn cûa C¶ng ĐÒng ViŒt Nam Häi Ng†ai. Lòng thÜÖng ngÜ©i cûa các dân các nܧc giúp Ç« h†. Vì muÓn  dÃn bܧc theo bܧc chân cûa Nhà Bác H†c Armauer Hansen, Ông Raoul Follereau sáng lÆp Ngày QuÓc T‰ BŒnh Nhân phong vào næm 1954,  ñÙc Giám Møc Jean Cassaigne, Sáng LÆp Viên và Giám ñÓc Tråi Phong Di Linh, Linh Møc Damien sÓng và Çã ch‰t cho bŒnh nhân phong tåi quÀn Çäo Molokai, Y SÏ Linh Møc Alix Bourgeois sáng lÆp Khu DiŠu TrÎ phong Nha Trang, . . (Nay các VÎ trên Çã lìa cõi th‰;  hy v†ng Quš Ngài Çang vinh phúc trên cõi H¢ng SÓng)

Ban VÆn ñ¶ng CÙu Tr® tåi Rogaland Nauy cho bŒnh nhân phong tåi ViŒt Nam, thi‰t tha m©i g†i Quš Tôn Giáo, ñoàn Th‹, Ân Nhân. . . r¶ng lòng quäng Çåi thÜÖng người để cÙu bŒnh nhân phong ViŒt Nam b¢ng nh»ng Hành ñ¶ng và Nghïa Cº cø th‹:


Tham Gia H†p Tác v§i H¶i Armauer Hansen For Viet Nam Rogaland - Nauy

Ti‰t kiŒm và Dành M¶t ñÒng, M¶t Gi© LÜÖng Lao ñ¶ng cho công cu¶c cÙu tr® bŒnh nhân phong tåi ViŒt Nam.
 

Nh»ng nghïa cº cao ÇËp Ãy, là NiŠm An Ñi, Hy V†ng  l§n lao cho bŒnh nhân phong và m¶t s¿ Ƕng viên c° vÛ cho nh»ng ngÜ©i Çang ngày Çêm quên mình sæn sóc bŒnh nhân phong tåi quê nhà và cÛng là nguÒn nâng Ç« tinh thÀn cho nh»ng ngÜ©i Çang làm công tác cÙu tr®  cho bŒnh nhân phong tåi ViŒt Nam cÛng nhÜ trên th‰ gi§i.
 

"Dù Xây Chín Đợt Phù Đồ,

Chi Bng Làm Phúc Cứu Cho Mt Người!"

 

Chân thành cäm Ön và cÀu xin ÷n Trên ban muôn Phúc Lành cho Quš VÎ và Gia ñình.

 

TM. Ban VÆn ñ¶ng                                                                                                     CÓ VÃn
Lê Væn CÜ                                                                                                                   John Magnus Nygaard.