HỘI TỪ THIỆN

themed image
 
   

         Lời hay ý đẹp!


Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sấu;
Cũng chẳng có cây nào sấu mà lại sinh quả tốt.

Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình;

Kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu của lòng họ.
Vì lòng có đầy thì miệng mới nói ra.
 

       Lời hay ý đẹp!


Có khi nhẫn để yêu thương. Có khi nhẫn để tìm đường lo toan.
Có khi nhẫn để vẹn toàn.
Có khi nhẫn để tránh tàn sát nhau.

 


 

TÂM TÌNH VÀ CẢM NGHĨ!

GALLERY!

 1. Anh Nguyễn Đình Khôi, trí thức trẻ Việt Nam bày tỏ:

 2. Tâm tình cûa Ông Øystein Lund Johannessen, Giáo su Trường TruyŠn Giáo Tin Lành Stavanger. Phát bi‹u v§i C¶ng ÇÒng ViŒt Nam và quan khách nhân Bu°i Væn NghŒ Hát Cho NgÜ©i ñau Kh° lÀn thÙ 2. (Tạ Văn Thông chuyễn ngữ).

 3. Bài phát biểu cûa Ông J.M. Nygaard cố vấn cho Hội AHFVN Rogaland (Phạm Công Linh & Lê Văn Cư chuyển dịch)

 4. Có hữu ích chăng? John Magnus Nygard (Tạ Văn Thông chuyển ngữ)

 5. Tâm Tình cûa Ông John Magnus Nygaard, CÓ VÃn H¶i AHFVN Rogaland Trong ngày ñåi H¶i NiŠm ThÜÖng và Hát cho NgÜ©i ñau Kh° (02.05.98 )

 6. L©i Tâm S¿ cûa Ông Erik Wishmann trong Cu¶c Låc Quyên nhân ngày QuÓc T‰ BŒnh Nhân Phong næm 2000.

 7. Công Cu¶c CÙu Tr® BŒnh Nhân Phong Tåi ViŒt Nam Bác SÏ Olav Bjørgaas!

 8. Cäm tܪng cûa m¶t ngÜ©i cao niên ViŒt Nam trong C¶ng ñÒng ViŒt Nam Tœ Nån tåi Vùng Rogaland trong ñêm Væn NgŒ NiŠm ThÜÖng - Hát Cho NgÜ©i ñau Kh°, ngày 26.12.1998.

 9. Dòng tâm sự (Chi hội trưởng. Lê Văn Cư)

 10. H¶i Armauer Hansen For Viet Nam, dܧi m¡t nhìn cûa ngÜ©i dân Nauy.
  (Mr. Øystein Lund Johannessen)

 11. Cäm nghï cûa Møc SÜ ­c Chi‰n Th¡ng Nhân Ngày Chi H¶i Armauer Hansen For Viet Nam Stavanger - Rogaland Ra M¡t 10.12.1994.

 12. Cø Lê væn Thi, M¶t thành viên Cao Niên trong C¶ng ÇÒng NgÜ©i ViŒt tåi Rogaland phát bi‹u trܧc gi© khªi hành Cu¶c Låc Quyên ngày 24.01.1998 tåi Rogaland - Nauy.

 13. Cùng các anh chÎ em yêu thÜÖng trong Chúa Kitô (Linh møc Simon NguyÍn ñÙc Th¡ng, London)

 14. Cùng các Chuy‰n Çi Ý Nghïa cûa Ông John Magnus Nygaard (Tháng 3-2003)
  (Nguyễn Đức Khiêm chuyển ngữ)


Anh Nguyễn Đình Khôi, trí thức trẻ Việt Nam bày tỏ:
Kính chào Quš VÎ khách quš Nauy & ñÒng hÜÖng ViŒt Nam.

Tôi xin ÇÜ®c phát bi‹u vài l©i v§i Quš VÎ ñåi bi‹u Nauy!
 

ThÜa Quš VÎ ñåi Bi‹u Nauy & và các s¡c t¶c khác.Tôi, NguyÍn ñình Khôi m¶t ngÜ©i trÈ ViŒt Nam, ÇÎnh cÜ và làm viŒc tåi Stavanger. Th©i gian qua, tôi Çã nghe và Çã theo dõi vài tin tÙc vŠ H¶i Armauer Hansen for Vietnam avd. Rogaland qua T© báo NiŠm ThÜÖng sÓ 2-97, nh© Çó tôi có cái nhìn rõ hÖn vŠ vÃn ÇŠ này. NhÜ l©i Ông John Magnus Nygaard nói: S¿ bí Än vŠ bŒnh phong Çã ÇÜ®c giäi Çáp tØ khi Bác sï Armauer Hansen phát hiŒn m¶t loåi vi khuÄn gây ra bŒnh phong vào næm 1873.. NhÜng vÃn ÇŠ bŒnh phong vÅn còn kéo Çài ljn th©i Çåi chúng ta hôm nay. NhiŠu bŒnh nhân phong không ÇÜ®c giúp Ç« Çû. NhiŠu ngÜ©i bÎ bÕ rÖi ! Loài ngÜ©i Çã bÕ quên h†... HÖn 10 triŒu ngÜ©i trên th‰ gi§i m¡c bŒnh phong; Trong sÓ Çó có khoäng 120.000 bŒnh nhân phong ª ViŒt Nam & nhiŠu ngÜ©i Çã bÎ tàn tÆt n¥ng, h† låi không ÇÜ®c giúp Ç« Çû ! Mà ViŒt Nam là m¶t trong nh»ng nܧc nghèo nhÃt trên th‰ gi§i. S¿ nghèo Çói Çã tåo thêm s¿ khó khæn hÖn ! Tåi ViŒt Nam phÀn Çông ngÜ©i lành månh mà còn thi‰u thÓn, huÓng chi là bŒnh nhân phong ! NhiŠu bŒnh nhân phong bÎ cøt tay cøt chân, mù m¡t , cô ÇÖn...vÅn không ÇÜ®c s¿ tr® cÃp cûa chính phû? Cäm thông hoàn cänh kh° Çau Ãy, m¶t sÓ ngÜ©i Nauy Çã giúp Ç« ho¥c h†p tác hoåt Ƕng v§i H¶i AHFVN Ç‹ cÙu tr® cho m¶t sÓ bŒnh nhân phong tåi ViŒt Nam trong 4 næm qua.

Hôm nay, H¶i AHFVN-Rogaland k› niŒm 4 næm hoåt Ƕng và ChÜÖng trình hát cho ngÜ©i Çau kh°! Sau khi theo dõi báo cáo qua hình änh cø th‹ trên màn chi‰u, tôi rÃt xúc Ƕng và tâm Ç¡c. Xúc Ƕng vì nhìn thÃy ÇÒng bào chúng tôi nhiŠu ngÜ©i còn quá Çau kh°, thi‰u thÓn .NhÃt là bŒnh nhân phong!Tâm Ç¡c vì thÃy tình thÜÖng yêu ÇÒng loåi cûa ngÜ©i Nauy thÆt cao, nhiŠu ngÜ©i Nauy thành tâm h†p tác cÙu tr®. Cø th‹ trong nh»ng cu¶c låc quyên vØa qua. Nên tôi rÃt ngÜ«ng m¶ và xin tri ân.  

Là m¶t ngÜ©i trÈ ViŒt Nam, tôi tha thi‰t mong Các CÖ quan Nauy, các Çoàn th‹, các CÖ sª kinh t‰ cÛng nhÜ các H¶i Çoàn khác ti‰p tøc giúp Ç« chúng tôi nh¢m góp phÀn giäi thoát nhiŠu bŒnh nhân phong ViŒt Nam và góp phÀn cäi ti‰n cu¶c sÓng cho h† và cho con em cûa h†. CuÓi cùng, tôi cÀu chúc ñÃt Nܧc Nauy, dân t¶c Nauy thanh bình, thÎnh vÜ®ng, tình thÜÖng nhân loåi ÇÜ®c phát tri‹n thêm lên góp phÀn ki‰n tåo nŠn hòa bình th‰ gi§i. CÀu chúc H¶i ViŒt Nauy cÙu tr® bŒnh nhân phong tåi ViŒt Nm ngày càng phát tri‹n. Chúc ñåi H¶i NiŠm ThÜÖng 98 thành công. Chúc tÃt cä sÙc khÕe g¥p nhiŠu may m¡n.

Chào thân ái.
NguyÍn ñình Khôi  

Trở Về Lúc Trước!

Tâm tình cûa Ông Øystein Lund Johannessen Giáo sÜ TrÜ©ng TruyŠn Giáo Tin Lành Stavanger. Phát bi‹u v§i C¶ng ÇÒng ViŒt Nam và quan khách nhân Bu°i Væn NghŒ Hát Cho NgÜ©i ñau Kh° lÀn thÙ 2.
(Tạ Văn Thông chuyễn ngữ).

Các Bån thân m‰n,

Tôi kính chúc Quš VÎ m¶t Mùa Giáng Sinh an lành!


Tôi cÛng muÓn nhân dÎp này ca ng®i công lao cûa Ban ChÃp Hành H¶i Armauer Hansen For Vietnam vŠ bu°i t° chÙc quš báu này và vŠ nh»ng cÓ g¡ng vÜ®t b¿c trong 4 næm qua Ç‹ quyên góp båc tiŠn và nh»ng s¿ h° tr® khác cho bŒnh nhân phong ViŒt Nam.

 

ñ¥c biŒt tôi cÛng xin ca ng®i công lao cûa Ông H¶i trܪng H¶i AHFVN, Ông Lê Væn CÜ vŠ nh»ng cÓ g¡ng không mŒt mÕi cho H¶i tåi Stavanger và tåi Nauy và qua Çó là cho nh»ng ngÜ©i còn Çang m¡c phäi chÙng bŒnh quái ác này. ñây là nh»ng con ngÜ©i mà Ông ta Çã quen bi‰t trong nh»ng næm tháng hoåt Ƕng chuyên môn trong ngành này tåi quê nhà và chúng ta bi‰t là Ông ta Çã dành tr†n con tim cho h†. Mùa Giáng Sinh là mùa bÆn r¶n, Ç¥c biŒt là hai tuÀn trܧc Çó. S¿ bÆn r¶n này có lë b¡t nguÒn tØ ngày xa xÜa rÒi, nhÜng trong th©i cûa chúng ta thì càng ngày s¿ bÆn r¶n này là do chúng ta phäi mua s¡m thÆt là nhiŠu ÇÒ m§i, s¡m cho chúng ta và cho con cái chúng ta thÆt nhiŠu ÇÒ Çåc thêm vào nh»ng ÇÒ Çåc mà chúng ta Çã có s¤n tØ trܧc! Chúng ta bÎ ÇÄy vào cÖn sÓt mua s¡m Çiên cuÒng mà ít ngÜ©i có th‹ t¿ cho r¢ng là mình có th‹ cÜ«ng låi n°i. ñÒng th©i v§i viŒc là chúng ta Çang sÓng trong m¶t xã h¶i thÎnh vÜ®ng càng ngày càng bÎ änh hܪng b«i s¿ tiêu thø và riêng tÜ. LÍ Giáng Sinh cÛng còn là m¶t cÖ h¶i thuÆn tiŒn Ç‹ h†p m¥t v§i nh»ng ngÜ©i mà chúng ta yêu thÜÖng và Ç‹ mØng kính MÀu NhiŒm Giáng Sinh. Vì th‰ mà thÆt tÓt ÇËp và có š nghïa cho tÃt cä chúng ta khi h¶i AHFVN ngay ngày hôm nay m©i ljn tham d¿ bu°i h†p m¥t Çông Çäo ngoài vòng gia Çình này v§i møc Çích là quyên góp hiŒn kim và hiŒn vÆt cho nh»ng ngÜ©i cÀn ljn s¿ giúp Ç« cûa chúng ta ª tåi ViŒt Nam.  

SÓ 120 ngàn ngÜ©i hiŒn Çang bÎ bŒnh phong hoành hành tåi ViŒt Nam là sÓ dÜ thØa sót låi. ThuÓc ngØa hiŒu quä vŠ bŒnh này Çã có ta có th‹ chÆn ÇÙng bŒnh này và ngØa ÇÜ®c nh»ng trÜ©ng h†p m§i. NhÜng tay, chân giä và nh»ng døng cø tr® l¿c hiŒn Çang làm ÇÜ®c Ç‹ có th‹ cho nh»ng bŒnh nhân tìm låi ÇÜ®c m¶t cu¶c sÓng giá trÎ hÖn và hånh phúc hÖn. ViŒc này là công tác to l§n và lâu dài mà chúng ta trong H¶i AHFVN Çã nhÆn tham gia vào. ñây là công tác hòa bình và vì th‰ rÃt là thuÆn tiŒn vào dÎp LÍ Giáng Sinh này. S¿ nghèo Çói, bÀn cùng, bÃt công có lë là nh»ng nguyên tÓ quan tr†ng nhÃt mang ljn cänh bÃt hòa và chi‰n tranh. Khi con ngÜ©i bÎ bŒnh hoån không g¥p ÇÜ®c s¿ thÜÖng xót và khi nh»ng ngÜ©i lãnh Çåo quÓc gia trong m¶t xã h¶i không quan tâm ljn hoàn cänh cûa h† và cûa nh»ng ngÜ©i Çau kh° khác, thì viŒc này làm c¶i rÍ trong nh»ng trái tim chai cÙng và hûy hoåi Çi sÙc l¿c cûa con ngÜ©i. ViŒc này låi tåo nên s¿ Ç¡ng cay và thù hÆn và qua Çó là s¿ bÃt hòa.  

AHFVN mong muÓn ÇŠ cao nh»ng m¥t tích c¿c gi»a con ngÜ©i v§i nhau qua công tác tØ thiŒn cûa H¶i, ñÒng th©i Çó cÛng là s¿ phê phán xã h¶i. Hoàn cänh nh»ng bŒnh nhân phong ª ViŒt Nam së không ÇÜ®c bÜng bít chÌ vì là Ç‹ tuyên truyŠn cho ch‰ Ƕ và s¿ cÙu tr® cho bŒnh nhân së không ÇÜ®c giäm b§t Çi, mà trái låi phäi tæng cÜ©ng Ƕ lên cho ljn khi cæn bŒnh này ÇÜ®c trØ tuyŒt. Tôi xin chúc H¶i và tÃt cä nh»ng ngÜ©i ViŒt Nam tåi Stavanger, Sandnes và b¡c Jæren ÇÜ®c nhiŠu may m¡n trong công tác cÙu tr® nh»ng ngÜ©i Çau kh°. ñ¥c biŒt là xin chúc may m¡n ljn bu°i Låc Quyên nhân Ngày QuÓc T‰ BŒnh Nhân Phong h¢ng næm!. Ch¡c næm này chúng ta së Çåt thêm k› løc Låc Quyên n»a. M¶t lÀn n»a, chúc tÃt cä Quš VÎ m¶t Mùa Giáng Sinh vui vÈ và cäm Ön cho tÃt cä nh»ng bu°i h†p m¥t và nhiŠu vui vÈ trong næm. Tôi rÃt lÃy làm ti‰c là Çã không tham d¿ ÇÜ®c tÃt cä nh»ng dÎp t° chÙc trong næm vØa qua, nhÜng quš vÎ cÀn bi‰t là tôi rÃt lÃy làm vinh hånh khi ÇÜ®c m©i d¿ các dÎp LÍ trong næm và tôi cÛng mong mÕi là së ti‰p tøc Çu®c m©i h†p tác trong tÜÖng lai.

Chân thành cäm Ön quš VÎ.
Øystein Lund Johannessen.

"Có Hai Thứ Của Cải Qúy Trong Đời:  
Đó là Sức Khỏe và Lòng Tốt "  
(Tục ngữ Do Thái)

Trở Về Lúc Trước!

Bài phát bi‹u cûa Ông J.M. Nygaard CÓ VÃn H¶i AHFVN Rogaland (Phåm Công Linh & Lê Væn CÜ dÎch)

Kính thÜa Quš VÎ, ñÓi v§i nh»ng ngÜ©i ª Stavanger, thì Armauer Hansen là tên cûa m¶t ÇÜ©ng phÓ ª Vålen, gÀn BŒnh ViŒn Sentralsjukehust Rogaland.

 

ñÓi v§i hàng triŒu bŒnh nhân phong Çau kh°, thì Armauer Hansen Çã tiêu bi‹u cho m¶t NiŠm Hy V†ng! NiŠm Hy V†ng Ãy là m¶t ñ©i SÓng TÓt ñËp HÖn Trܧc næm 1873, nguyên nhân phát sinh ra bŒnh phong là m¶t s¿ bí Än? Phäi chæng, ñây là m¶t Hình Phåt cûa Tr©i ? Næm Ãy, Armauer Hansen Çã khám phá ra tác nhân tai håi gây ra bŒnh phong chính là m¶t loåi vi khuÄn. NhÜ vÆy, s¿ bí Än vŠ bŒnh phong Çã ÇÜ®c giäi Çáp. NhÜng nó còn kéo dài ljn th©i Çåi chúng ta hôm nay. Nh»ng bŒnh nhân phong không có Çܧc s¿ giúp Ç« Çû ! H† bÎ bÕ rÖi ! H† bÎ loài ngÜ©i ghê s® ! Trên th‰ gi§i ngày nay, có khoän 10.595.000 ngÜ©i m¡c bŒnh phong; Trong sÓ Çó có khoän 120.000 bŒnh nhân phong tåi ViŒt Nam. ViŒt Nam là m¶t trong nh»ng quÓc gia có nhiŠu bŒnh nhân phong. ViŒt Nam vÅn ti‰p tøc là m¶t nu§c nghèo nhÃt th‰ gi§i. S¿ nghèo khó Çã tåo nên hoàn cänh khó khæn hÖn cho nh»ng bŒnh nhân phong. H† Çang thi‰u thÓn nhiŠu thÙ nhÜ. ThuÓc Men, Døng Cø Trang BÎ, và CÖ Sª ñiŠu TrÎ. . . NhiŠu ngÜ©i ViŒt Nam vì nhiŠu nguyên do khác nhau Çã r©i khÕi nܧc cûa h†. PhÀn l§n, H† là ngÜ©i tÎ nån, m¶t sÓ Çã ljn Nauy; Trong Çó có m¶t sÓ Çã ÇÎnh cÜ tåi Stavanger. và m¶t Nhóm trong nh»ng ngÜ©i này Çã quy‰t ÇÎnh thành lÆp:

H¶i Armauer Hansen For Viet Nam, tÙc là : H¶i ViŒt-Nauy CÙu Tr® BŒnh Nhân Phong Tåi ViŒt Nam. H† mong muÓn giúp Ç« nh»ng Nhóm NgÜ©i ñau Kh° nhÃt trên ñÃt Nܧc mà H† Çã r©i bÕ ! H¶i CÙu Tr® BŒnh Nhân Phong Tåi ViŒt Nam kêu g†i s¿ giúp Ç« cûa chúng ta. Tôi hoan h› tham gia vào công cu¶c cÙu tr® này. M¶t s¿ Çóng góp nh¢m làm giäm n‡i kh° Çau cho m¶t phÀn nào Çó trong sÓ khoän 120.000 bŒnh nhân phong ª ViŒt Nam. Tôi hy v†ng r¢ng : nhiŠu ngÜ©i khác cÛng tham gia chÜÖng trình cÙu tr® này, cä ngÜ©i Nauy lÅn ngÜ©i ViŒt Nam cÛng nhÜ các Nhóm ngÜ©i khác ÇÎnh cÜ tåi Nauy.

Chúc May M¡n và Thành Công !
John Magnus Nygaard.

Trở Về Lúc Trước!

Có H»u ´ch Chæng ? John Magnus Nygaard ( Tå Væn Thông chuy‹n ng» )

Tåi Nauy vào næm 1855 có 2492 ngÜ©i m¡c bŒnh phong. Vào næm 1860 có 2626 bŒnh nhân và vào næm 1920 trong sÓ bŒnh nhân phong trong nܧc Çã giäm xuÓng còn 120. Ngày nay chúng ta xem nhÜ là Çã tÆn diŒt bŒnh này tåi Nauy. M¥c dù Çôi khi có phát hiŒn vài trÜ©ng h†p. Næm 1860, trong nܧc Nauy có tÃt cä 5 ( næm ) BŒnh ViŒn Phong v§i t°ng c¶ng 930 giÜ©ng bŒnh. BŒnh ViŒn ÇÜ®c bi‰t ljn nhiŠu nhÃt là BŒnh ViŒn Thánh Jøgens tåi Bergen. Ngày nay Çã trª thành m¶t ViŒn Bäo Tàng. Tuy nhiên, vÅn còn rÃt nhiŠu bŒnh nhân phong räi rát trên kh¡p th‰ gi§i, chúng tôi giám nói là cä TriŒu ngÜ©i ! NhÜng vÅn còn hy v†ng ! ChÜÖng trình chûng ngØa Çã ÇÜ®c b¡t ÇÀu th¿c hiŒn do T° ChÙc Y T‰ Th‰ Gi§i ( WHO ) và các T° ChÙc Quy Mô TØ ThiŒn khác ÇÙng ra chû xܧng. Các biŒn pháp Phòng ChÓng bŒnh phong cÛng Çã ÇÜ®c th¿c hiŒn. Chúng ta, H¶i Armauer Hansen CÙu Tr® BŒnh Nhân Phong Tåi ViŒt Nam không có Çû ÇiŠu kiŒn, ho¥c là Ç‹ chû xܧng chÜÖng trình chûng ngØa l§n lao hay là ÇÙng ra th¿c hiŒn nh»ng biŒn pháp phòng chÓng bŒnh phong; ViŒc Çó ta hãy Ç‹ cho nh»ng cÖ quan khác Çãm trách.

Nh»ng QuÓc Gia và T° ChÙc có nguÒn næng l¿c dÒi dào. Chúng ta phäi yêu cÀu nÖi các gi§i h»u trách có ti‰ng nói kh¡p nÖi së ÇÙng ra Çòi hÕi viŒc cho th¿c hiŒn các biŒn pháp h»u hiŒu nh¢m tÆn diŒt bŒnh phong. Chúng ta cÛng së phäi yêu sách viŒc y‹m tr® Tài L¿c VÆt L¿c cho công tác quan tr†ng này. Quä th‰, thì bŒnh phong có th‹ trØ tuyŒt ÇÜ®c. ViŒc mà chúng ta có th‹ làm là tåo cho các bŒnh nhân phong tåi ViŒt Nam và gia Çình cûa h† "m¶t ÇiŠu kiŒn sÓng tÓt ÇËp hÖn. Chúng ta có th‹ làm dÎu b§t cÖn Çau kh° và cÙu tr®." Nh»ng møc tiêu phäi là làm sao các BŒnh ViŒn Phong tåi ViŒt Nam trª thành nh»ng : ViŒn Bäo Tàng ! Và r¢ng, cuÓi cùng h‰t, së không còn thÃy bóng dáng nh»ng làng phong trong nܧc n»a. ñÜ©ng Çi vÅn còn dài, nhÜng con ÇÜ©ng Çi Çúng. BŒnh nhân phong së càng ngày càng ít Çi ! Chúng ta hãy kiên tâm. Chúng ta phäi cho thÃy là: 
Có Hữu Ích Chứ!

Trở Về Lúc Trước!


Tâm Tình cûa Ông John Magnus Nygaard, CÓ VÃn H¶i AHFVN Rogaland Trong ngày ñåi H¶i NiŠm ThÜÖng và Hát cho NgÜ©i ñau Kh° (02.05.98)


 

ThÜa Quš VÎ. BÓn næm Çã trôi qua. NhÜ nh§ låi m¶t nhiŒm kÿ T°ng ThÓng Hoa Kÿ, Ho¥c giÓng nhÜ th©i kÿ bÀu cº QuÓc H¶i, H¶i ñÒng TÌnh và Thành PhÓ tåi Nauy. ñó là th©i gian làm cu¶c t°ng k‰t. H¶i Armauer Hansen For Viet Nam tåi Rogaland cÛng t° chÙc ñåi H¶i nh¢m tÜ©ng trình låi công viŒc mà H¶i ñoàn mình Çã làm k‹ tØ ngày ÇÜ®c thành lÆp vào næm 1994. Chúng tôi Çã có 3 lÀn Låc Quyên tåi hai Thành phÓ Stavanger , Sandnes và tåi nh»ng Trung Tâm ThÜÖng Måi cûa hai Thành PhÓ này nhân Ngày QuÓc T‰ BŒnh Nhân Phong vào ngày Chúa NhÆt cuÓi Tháng Giêng h¢ng næm. NhiŠu ngÜ©i Çã tham gia, nhiŠu ngÜ©i Çã y‹m tr® và Çã ÇÜ®c thành quä tÓt trong Cu¶c Låc Quyên và cÛng có nhiŠu cách làm khác Ç‹ có tiŠn cÙu tr®. V§i sÓ tiŠn thu ÇÜ®c cÛng nhÜ sÓ tiŠn Çã gºi CÙu Tr® ÇÜ®c trình bày. Cu¶c T°ng K‰t cÛng Çã chÌ cho thÃy ñoån ñÜ©ng mà H¶i Çã Çi qua. H¶i Armauer Hansen For Viet Nam tåi Rogaland có änh hܪng gì ljn bŒnh nhân phong tåi ViŒt Nam ? Tôi có th‹ bày tÕ vŠ th©i gian trܧc Çây và th©i gian sau này mà AHFVN Çã làm không? ThÜa không! Tôi không th‹ nói h‰t ÇÜ®c. B«i nhiŠu änh hܪng tÓt ÇËp mà chúng ta không tܪng ÇÜ®c. Nh© s¿ giúp Ç« cûa chúng ta mà Ç©i sÓng cûa bŒnh nhân phong Çã ÇÜ®c cäi thiŒn hÖn. Nhân phÄm cûa h† ÇÜ®c nâng cao hÖn. Chúng ta bi‰t nhÜ vÆy là vì chúng ta ÇÜ®c thông báo b«i nh»ng ThÜ TØ ÇÜ®c HÒi Âm, hình änh cûa ngÜ©i Quän Lš, cûa Ban ñåi DiŒn bŒnh nhân ª ViŒt Nam. NhÜng s¿ giúp Ç« cûa chúng ta quá nhÕ nhoi so v§i nhu cÀu cûa bŒnh nhân phong ª ViŒt Nam. Trong khi Çó, chúng ta không có Çû ÇiŠu kiŒn Ç‹ giúp cho tÃt cä bŒnh nhân. Chúng ta không chÌ giúp m¶t vài nÖi, vài ngÜ©i . . . Mà phäi giúp cho tÃt cä. Chúng ta Çã bܧc tØng bܧc nhÕ này là tÓt ! NhÜng không th‹ Çáp Ùng Çû tình trång khó khæn tŒ håi mà bŒnh nhân phong ª ViŒt Nam Çang gánh chÎu. Tôi cäm nghï r¢ng: nhiŠu ngÜ©i ª Rogaland không nh§ tên Bác SÏ Armauer Hansen vì nó chÌ ÇÜ®c Ç¥t tên Ông trên m¶t con ÇÜ©ng gÀn BŒnh ViŒn Rogaland; Trong khi Çó, Armauer Hansen låi ÇÜ®c Ç¥t tên cho m¶t H¶i ñoàn nh¢m giúp Ç« bŒnh nhân phong tåi ViŒt Nam. Tôi tin tܪng r¢ng: Ban ChÃp Hành và H¶i viên AHFVN Rogaland có th‹ Ç¥t niŠm t¿ hào cûa mình trong 4 næm ÇÀu hoåt Ƕng.

H¶i ñoàn này Çã thu nhÆp l§n và cÛng Çã gºi sÓ tiŠn l§n Çó Ç‹ cÙu tr® bŒnh nhân phong tåi ViŒt Nam. NhiŠu ngÜ©i Çã ÇÜ®c cÙu tr®. H¶i ñoàn này cÛng có nhiŠu Thông Tin vŠ tình trång Çau kh° cûa bŒnh nhân phong tåi ViŒt Nam và vì lš do Çó mà tåo ra s¿ hi‹u bi‰t r¶ng hÖn cho c¶ng ÇÒng Xã H¶i Ç‹ h† có th‹ ti‰p tøc giúp Ç« nhiŠu hÖn cho bŒnh nhân phong tåi ViŒt Nam. Armauer Hansen For Viet Nam avdeling Rogaland có th‹ giúp h† nhiŠu hÖn n»a. Bên cånh Çó thì nh»ng CÖ Quan, H¶i ñoàn cÛng góp phÀn mình vào công cu¶c tÆn diŒt bŒnh phong tåi ViŒt Nam. Chúng ta hãy hy v†ng r¢ng công viŒc này së g¥p nhiŠu may m¡n ! CuÓi cùng, tôi ngõ l©i cäm Ön vì ÇÜ®c h†p tác v§i H¶i trong 4 næm qua và hy v†ng r¢ng Armauer Hansen For Viet Nam - Rogaland së ti‰p tøc g¥p nhiŠu may m¡n ! John Magnus Nygaard.

Trở Về Lúc Đầu!Công Cu¶c CÙu Tr® BŒnh Nhân Phong Tåi ViŒt Nam Bác SÏ Olav Bjørgaas!

H¶i TruyŠn Giáo Nauy b¡t ÇÀu th¿c hiŒn công viŒc cÙu tr® bŒnh nhân phong tåi ViŒt Nam næm 1971. Công viŒc trong th©i gian Çó Ç¥c biŒt dành cho nh»ng ngÜ©i bŒnh lÅn trÓn quanh khu v¿c bŒnh viŒn phong cÛ ª Ch® L§n - Sài Gòn. Chúng tôi lÆp m¶t Làng lÃy tên là Bình Minh gÀn VÛng Tàu; Sau này Çã trª thành m¶t làng chính thÙc. M‡i gia Çình ÇÜ®c cÃp m¶t cæn nhà v§i mänh vÜ©n nhÕ. Ngoài ra chúng tôi còn xây TrÜ©ng H†c, Nhà Th© và BŒnh ViŒn Chuyên Khoa. HiŒn nay, trong làng còn khoän 100 bŒnh nhân và m¶t sÓ khác tØ bên ngoài d†n vào. Sau khi H¶i mang ÇÜ®c ñiŒn vào cho tØng gia Çình thì hoàn cänh Çä tÓt hÖn rÃt nhiŠu. Theo yêu cÀu cûa Chính QuyŠn, chúng tôi b¡t ÇÀu công viŒc ª vùng TiŠn Giang thu¶c khu v¿c Sông Cºu Long. Công viŒc ÇÜ®c khªi ÇÀu v§i s¿ h†p tác cûa nhân viên thiŒn nguyŒn ÇÎa phÜÖng .Chúng tôi cÛng nghï ljn viŒc mª m¶t cÖ sª cho vay Ç‹ giúp vÓn cho nông dân và nh»ng công ty nhÕ. H¶i Çã có kinh nghiŒm này ª Bolivia, Nam MÏ. Công viŒc ÇÜ®c lÜu tâm nhÃt hiŒn nay là ª vùng Pleiku. Ông Per S. Bjørgaas, ngÜ©i lãnh Çåo D¿ Án cho ViŒt Nam, cùng v§i Giáo SÜ Bjarne và thÜ kš cûa H¶i Leithe Çã ljn tham quan.

Trong vùng có tÃt cä 39 làng bao gÒm nh»ng gia Çình bŒnh nhân. Nh»ng ngÜ©i này trܧc Çó Çã bÎ Çu°i ra khÕi làng cûa h† vì lš do bŒnh tÆt. H† Çã phäi sÓng còn trong cänh bÀn cùng nhÃt ! Ông Per nói: D¿ Án thÙ nhÃt là ChÜÖng Trìng Giáo Døc cho tÃt cä các con em l§n lên tåi Çây. V§i m¶t sÓ tiŠn khiêm tÓn chúng tôi có th‹ xây TrÜ©ng H†c và mua m¶t sÓ døng dø giäng dåy. M¶t ThÀy Giáo mà cÛng là bŒnh nhân Çã b¡t ÇÀu dåy h†c Chúng tôi muÓn giúp Ç« nhân viên Y T‰ ÇÎa phÜÖng tài liŒu vŠ Y T‰ và phÜÖng tiŒn chuyên chª Ç‹ có th‹ di chuy‹n thuÆn tiŒn ljn các làng phong. ñiŠu h‰t sÙc quan tr†ng là tìm cho ra nh»ng bŒnh nhân m§i và ÇiŠu trÎ cho h† ÇŠu Ç¥n. Ngoài ra chúng tôi còn có ChÜÖng Trình HuÃn NghŒ và khguyŠn khích bŒnh nhân T¿ L¿c Cánh Sinh ! ! !

Trở Về Lúc Trước!Cäm tܪng cûa m¶t ngÜ©i cao niên ViŒt Nam trong C¶ng ñÒng ViŒt Nam Tœ Nån tåi Vùng Rogaland trong ñêm Væn NgŒ NiŠm ThÜÖng * Hát Cho NgÜ©i ñau Kh°, ngày 26.12.1998.

Kính thÜa Quš VÎ ñåi DiŒn các Ban, Ngành, ñoàn th‹. Quš vÎ Quan Khách. Cùng toàn th‹ Quš VÎ hiŒn ÇiŒn nÖi Çây. Là m¶t ngÜ©i Cao Niên trong C¶ng ñÒng tôi xin ÇÜ®c có vài l©i thÜa cùng quš vÎ. Kính thÜa Quš VÎ. Ch¡c ch¡n quš vÎ cÛng nhÜ tôi, không ai trong chúng ta không bùi ngùi xúc Ƕng, khi nhìn thÃy hình änh cûa ngÜ©i m¡c bŒnh phong bÎ cøt chân, cøt tay, mù m¡t, lª loét. . . Chính nh»ng ngÜ©i Çó không ai khác. H† là nh»ng ngÜ©i ViŒt Nam nhÜ chúng ta. Cách nay khoän trên 4 næm, cäm thông ÇÜ®c nh»ng s¿ Çau kh° Çó; H¶i ViŒt Nauy CÙu Tr® BŒnh Nhân Phong tïnh nhà ra Ç©i, tôi cÛng nhÜ quš vÎ Çã chÙng ki‰n nh»ng hoåt Ƕng cûa H¶i Ç‹ tìm cách cÙu tr® các bŒnh nhân phong nhÜ: Quyên góp tiŠn båc, t° chÙc Låc quyên, t° chÙc ñåi H¶i, Phát hành Tæp San NiŠm ThÜÖng v.v. tôi h‰t sÙc cäm Ƕng trong nh»ng lÀn t° chÙc nêu trên, nhìn thÃy m¶t sÓ ngÜ©i Nauy cÛng Çã hæng hái tham gia, h†p tác.

Do Çó, viŒc làm bác ái và nhân Çåo này tôi nghï r¢ng së Çem låi ÇÜ®c phÀn nào an ûi cho nh»ng bŒnh nhân phong Çang qu¢n quåi Çau ǧn trên nh»ng v‰t thÜÖng Çang hành hå thân xác h† nÖi quê nhà. ThÜa Quš VÎ, Hôm nay, nhân bu°i Væn NghŒ NiŠm ThÜÖng v§i chû ÇŠ hát Cho NgÜ©i ñau Kh°, tôi thi‰t tha kêu m©i Quš VÎ hãy mª r¶ng bàn tay vì tình thÜÖng ÇÒng loåi, hãy tÆn tình giúp Ç« H¶i vŠ tinh thÀn lÅn vÆt chÃt Ç‹ H¶i có ÇiŠu kiŒn th¿c hiŒn các công tác cÙu tr® nhân Çåo này. TØng nghïa cº thÜÖng ngÜ©i, ch¡c ch¡n phÀn Çông bŒnh nhân phong ª ViŒt Nam së b§t Çau kh° và së tìm thÃy và së tìm thÃy nguÒn an ûi hy v†ng nhiŠu hÖn. Trܧc khi dÙc l©i, tôi cÀu chúc H¶i ViŒt - Nauy CÙu Tr® BŒnh Nhân Phong càng ngày càng phát tri‹n. Chúc Anh ChÎ trong Ban ChÃp Hành H¶i luôn luôn dÒi dào sÙc khÕe Ç‹ ti‰p tøc công viŒc tØ thiŒn và bác ái mà nh»ng bŒnh nhân phong Çang trông ch© ª nÖi chúng ta.

Kính chúc Quš VÎ cùng Quš Quy‰n vui hܪng tr†n mùa Giáng Sinh và Næm M§i An Lành, Hånh Phúc và tràn ÇÀy Phúc L¶c.
Kính chúc Quš vÎ thܪng thÙc m¶t Çêm Væn NghŒ thÆt vui vÈ.
Thân ái kính chào Quš VÎ.
VÛ Væn San.

Trở Về Lúc Trước!Dòng tâm sự (Chi hội trưởng, Lê Văn Cư)

Dân t¶c ViŒt nam hÖn 4000 næm væn hi‰n, Çã k‰t tinh ÇÜ®c nhiŠu truyŠn thÓng cao ÇËp. M¶t trong nh»ng di sän tinh thÀn mà chúng ta còn lÜu gi» ljn ngày hôm nay và ch¡c ch¡n së còn truyŠn låi cho con cháu trong th‰ hŒ mai sau; ÇiŠu Çáng ghi nhÆn là mÓi tÜÖng giao gi»a con ngÜ©i v§i con ngÜ©i, lòng yêu thÜÖng ÇÒng loåi, lòng thÜÖng yêu ÇÒng bào cùng chung m¶t giòng máu. Ç¥t biŒt là nh»ng bŒnh nhân phong, h† Çã và Çang chÎu nhiŠu Çau kh° và dai d¤ng h¢ng chøc næm! Lòng yêu thÜÖng Ãy, do nŠn täng ÇÙc Ƕ yêu thÜÖng trong sáng cûa ngÜ©i dân ViŒt tØ Ç©i này qua Ç©i khác. Tåi Çây, phÀn Çông ngÜ©i Nauy cÛng giÓng nhÜ ngÜ©i ViŒt nam chúng ta. H† Çã cùng v§i ngÜ©i ViŒt nam tåi Nauy thành lÆp H¶i cÙu tr® bŒnh nhân phong tåi ViŒt nam gÀn 7 næm qua. H¶i ViŒt Nauy cÙu tr® bŒnh nhân phong tåi ViŒt nam g†i t¡t là H¶i Armauer Hansen For Vietnam, Chi h¶i Stavanger - Rogaland cÛng Çã có TÆp san NiŠm ThÜÖng m‡i næm m¶t só, là nguÒn thông tin cûa Chi H¶i. Kính thÜa quš vÎ, TÆp San NiŠm ThÜÖng nhÜ ti‰ng kêu cûa m¶t con Chim SÈ bé nhÕ trên cành tre; NiŠmThÜÖng bé nhÕ, nghèo nàn, còn nhiŠu khi‰m khuy‰t. NhÜng NiŠm ThÜÖng muÓn nói lên tÃt cä s¿ dau kh° tÆn xÜÖng tu› kéo dài h¢ng chøc næm cûa bŒnh nhân phong tåi ViŒt nam và N T cÛng nói lên tÃt cä tÃm lòng ngÜ«ng m¶, tri ân nh»ng bÆc TiŠn nhân cÛng nhÜ nh»ng ngÜ©i Çã và Çang ch†n hy sinh gian kh° Ç‹ sæn sóc bŒnh nhân phong tØ trܧc ljn nay, cÛng nhÜ Quš vÎ Çã âm thÀm góp sÙc cÙu tr® bŒnh nhân phong v§i NiŠm ThÜÖng.

Hôm nay, Chi h¶i Rogaland hân hånh gi§i thiŒu ljn Quš vÎ giàu lòng thÜÖng ngÜ©i, quš vÎ Çã tØng c¶ng tác v§i H¶i ; Trong tÆp san niŠm thÜÖng 2. chÙa Ç¿ng Çôi giòng lÎch sº cûa Nhà Bác h†c Armauer Hansen, m¶t nhà Bác H†c Nauy Çã cÓng hi‰n tr†n Ç©i mình cho bŒnh nhân phong, cho khoa h†c, cho nhân loåi trên toàn th‰ gi§i; và NiŠm ThÜÖng trong nh»ng sÓ k‰ ti‰p cÛng nói lên lòng tri ân, lòng ngÜ«ng m¶ nh»ng tâm tình yêu thÜÖng cûa ngÜ©i Nauy và ngÜ©i ViŒt nam Çã và Çang sát cánh bên nhau trong công cu¶c cÙu tr® bŒnh nhân phong trong nh»ng næm vØa qua và cÛng së xäy ra trong cu¶c låc quyên sau này. Chi h¶i AHFVN Rogaland xin kính m©i Quš vÎ r¶ng lòng quän Çåi ûng h¶ mua NI“M THÐ÷NG là góp phÀn xoa dÎu n‡i Çau kh° kinh hoàng và dai d£ng cûa bŒnh nhân phong ViŒt nam. Ñng h¶ NiŠm ThÜÖng Kr. 100,- TiŠn m¥t hay Posgiro, bây gi© hay sau này ÇŠu thuÆn l®i. S¿ ûng h¶ cÙu tr® m¶t lÀn, nhiŠu lÀn trong næm, dù ít hay nhiŠu ÇŠu là Công ñÙc Çáng ghi. B«i vì thuÆt ng» ViŒt nam có câu: Mi‰ng khi Çói, dži khi no Cûa tuy tÖ tóc nghïa so nghìn vàng. Dù xây chín Ç®t phù ÇÒ Chi b¢ng làm phúc cÙu cho m¶t ngÜ©i. Cûa cho thì quš hÖn vàng Lòng cho càng quš hÖn nghàn Kim CÜÖng CuÓi cùng, NiŠm ThÜÖng không mong gì hÖn là lÆp låi l©i tác giä Ánh Træng Non trong NT 1 là: AHFVN & NiŠm ThÜong chÌ mong sao cho “ NgÜ©i bŒnh b§t bŒnh, NgÜ©i kh° b§t kh°. Trân tr†ng ghi Ön. Kính chúc Quš VÎ M¶t Mùa Giáng sinh & M¶t Næm M§i tràn Çày Hånh phúc & phát tri‹n toàn diŒn. Kính chào Quš vÎ. TM. BCH AHFVN - Rogaland.
Lê væn CÜ Chi h¶i trܪng

Trở Về Lúc Trước!H¶i Armauer Hansen For Viet Nam, dܧi m¡t nhìn cûa ngÜ©i dân Nauy.
(Mr. Øystein Lund Johannessen)

Tôi ÇÜ®c m©i vi‰t vài dòng trong Tæp San NiŠm ThÜÖng k› niŒm cûa H¶i Armauer Hansen For VietNam, và tôi rÃt sung sܧng khi vi‰t lên nh»ng dòng ch» này. TrÜóc tiên h‰t, tôi xin gºi l©i cäm tå ljn tÃm thånh tình mà tôi Çã nhÆn ÇÜ®c tØ c¶ng ÇÒng ViŒt Nam tåi Stavanger khi tôi ti‰p xúc v§i Chi H¶i PhÆt Giáo Stavanger và c¶ng ÇÒng Công Giáo ViŒt Nam tåi Giáo XÙ St. Svithun nhân dÎp th¿c hiŒn m¶t ÇŠ án nghiên cÙu cûa tôi. NÖi làm viŒc h¢ng ngày cûa tôi là tåi Trung Tâm Thông Tin Væn Hóa tåi TrÜ©ng Cao ñ£ng TruyŠn Giáo Stavanger. VÃn ÇŠ chúng tôi Çang làm viŒc là b¢ng cách nào chúng ta có th‹ hi‹u ÇÜ®c nhau và h†p tác v§i nhau m¥c dù có s¿ khác biŒt vŠ ngôn ng», s¿ suy nghï, tín ngÜ«ng và lÓi sÓng. Xã h¶i Nauy Çã trª nên Ça diŒn hÖn so v§i hÒi tôi m§i l§n lên. M¶t m¥t là dân Nauy không còn thuÀn nhÃt nhiŠu vŠ tín ngÜ«ng, suy nghï vŠ cách sÓng nhÜ ngày trܧc n»a. Thêm vào Çó chúng ta hiŒn Çang là m¶t dân t¶c gÒm nhiŠu s¡c dân. ViŒc tôi g¥p g« ngÜ©i tœ nån ViŒt Nam và các con em Çã g®i cho tôi thÃy m¶t cách tÓt ÇËp s¿ khác biŒt gi»a ngÜ©i và ngÜ©i, cùng trong khuôn kh° cûa cái g†i là væn hóa dân t¶c và tính cách ÇÜÖng nhiên cûa s¿ dÎ biŒt này trong m†i xã h¶i.

Nh»ng s¿ dÎ biŒt này có th‹ là nguÒn c¶i ÇÜa ljn xung kh¡c, nhÜng chúng cÛng có th‹ làm phong phú thêm cho xã h¶i và là m¶t y‰u tÓ cÀn thi‰t cho s¿ phát tri‹n cûa xã h¶i. Tôi thÃy là tôi Çã chÙng ki‰n ÇÜ®c nhiŠu s¿ khác biŒt thÆt là phong phú trong nh»ng lÀn tôi ti‰p xúc v§i c¶ng ÇÒng ViŒt Nam tåi Stavanger và Sandnes. Là ngÜ©i ViŒt Nam không phäi ai cÛng ÇiŠu cùng m¶t tín ngÜ«ng, cùng cách sÓng, cùng suy nghï, hay hÖn n»a là cùng lš tܪng chính trÎ và xã h¶i. NhÜng h† vÅn cùng nhau h†p tác trong nh»ng công tác mà h† ÇÒng š v§i nhau. Quš vÎ ch¡c là së nói " ÇÜÖng nhiên thôi "NhÜng khi tôi thÃy là dân CÖ ñÓc Giáo tåi Nauy Çã bÕ rÃt nhiŠu th©i gian Ç‹ cãi vä v§i nhau và qua Çó thÜ©ng bÕ không h†p tác làm nh»ng viŒc mà h† Çã ÇÒng š v§i nhau, thì tôi xem Çây không phäi là chuyŒn mà có th‹ nói là " ÇÜÖng nhiên " Nh»ng chuyŒn này có liên quan gì ljn H¶i Armauer Hansen for VietNam ? Theo tôi thì ít nhiŠu có m¶t mÓi tÜÖng quan quan tr†ng. M¥c dù hiŒn nay H¶i Armauer Hansen For VietNam vÅn còn nhÕ bé, nhÜng qua danh sách h¶i viên cho thÃy m¶t khä næng h†p tác và š chí h†p quÀn thÆt tích c¿c, m¥c dù có s¿ khác biŒt vŠ tín ngÜ«ng mà tôi thÃy Çó là dÃu chÌ cûa ngÜ©i ViŒt Nam. Tôi phäi công nhÆn là nhiŠu khi tôi Çã lÃy làm lå vŠ s¿ kính tr†ng t¿ nhiên và s¿ h†p tác tÓt ÇËp thÃy rõ gi»a ngÜ©i Công Giáo, PhÆt Giáo, Tin Lành v§i nhau ÇÜ®c th‹ hiŒn nhiŠu lÀn trong næm qua vào nh»ng bu°i LÍ Tôn Giáo và nh»ng dÎp æn mØng l§n trong gia t¶c. VŠ Çi‹m này, nh»ng ngÜ©i CÖ ñÓc Nauy và tín ÇÒ cûa các tôn giáo cÀn phäi h†c hÕi thêm ª quš vÎ. NhÜ Çã nói, thì danh sách h¶i viên là m¶t th‹ hiŒn cho š chí và khä næng h†p tác lÅn nhau gi»a các tôn giáo và cung cách sÓng. Chi H¶i Armauer Hansen For VietNam còn là m¶t bi‹u hiŒu cø th‹ cho s¿ cùng tÜÖng thân v§i nh»ng kÈ Çang lâm nån hiŒn nay tåi ViŒt Nam. Nó cho thÃy m¶t š chí ÇÒng tâm trong viŒc giúp Ç« nh»ng bŒnh nhân phong và h° tr® các vÎ làm viŒc thiŒn nguyŒn tåi ViŒt Nam Çang hy sinh cho nh»ng ngÜ©i bÎ ruÒng bÕ này. Khi tôi tham gia cu¶c Låc Quyên cûa H¶i Armauer Hansen For VietNam nhân ngày QuÓc T‰ BŒnh Nhân Phong næm vØa qua nh¢m giúp Ç« cho bŒnh nhân phong tåi ViŒt Nam, có rÃt nhiŠu ngÜ©i qua ÇÜ©ng bình phÄm là h† thÃy rÃt hay khi ngÜ©i tœ nån ViŒt Nam t¿ Çi låc quyên Ç‹ giúp nh»ng ngÜ©i ÇÒng hÜÖng. Rõ ràng Çây là m¶t cu¶c mà dân chúng thÃy là tÓt ÇËp và làm cho quš vÎ là m¶t s¡c dân thi‹u sÓ ÇÜ®c nhìn thÃy trong xã h¶i chúng tôi. Gi»a lúc mà nh»ng nguÒn dÜ luÆn không tÓt vŠ ngÜ©i ngoåi kiŠu và tœ nån. Tôi cÛng không phû nhÆn r¢ng là theo tôi thì viŒc låc quyên tiŠn båc và phÄm vÆt cho nh»ng kÈ hoån nån tåi quÓc gia xa lå là viŒc làm mà ngÜ©i Nauy chúng tôi quen thu¶c và theo ki‹u Nauy và là ÇiŠu mà chúng tôi thích thÃy ngÜ©i khác b¡t chܧc chúng tôi. Khi ngÜ©i ViŒt nam ÇÙng cÀm H†p TiŠn trong cÖn Rét ñông vØa kêu g†i vØa hô hào, thì nhÜ là quš vÎ låi càng giống ngÜời Nauy chúng tôi hÖn.

Chúng tôi xem nhÜ quš vÎ b§t xa lå hÖn và nh»ng ngÜ©i Nauy còn nghi ngåi së có ÇiŠu kiŒn ti‰p xúc v§i quš vÎ. ñiŠu này thì quš vÎ có th‹ xem là k‰t quä phø khä quan cûa các møc tiêu chính là : Tr® Giúp KÈ Khác và ñÒng HÜÖng trong cÖn hoån nån. Dù sao Çi n»a, thì tôi cÛng còn phäi h†c hÕi thêm nhiŠu vŠ væn hóa ViŒt Nam và vŠ ngÜ©ì ViŒt nam tåi Nauy. NhÜng theo š tôi, thì tôi giám nói là: H¶I Armauer Hansen For VietNam là m¶t Chi H¶i có nhiŠu tri‹n v†ng. Trܧc h‰t là H¶i có th‹ tr® giúp nhân Çåo thi‰t th¿c cho ngÜ©I ViŒt Nam và ÇÒng th©i cho nh»ng bŒnh nhân phong thÃy là quš vÎ m¥c dù ª häi ngoåi vÅn nghï vŠ h† và ph° bi‰n hoàn cänh cûa h† cho nhiŠu ngÜ©i bi‰t ljn ; ñiŠy này tåo niŠm hy v†ng cho h†. Th٠ljn là Chi H¶i có th‹ làm m¶t nguÒn cÖ Ç‹ tåo nên s¿ h†p tác ch¥c chë hÖn n»a gi»a ngÜ©i ViŒt Nam ª Stavanger, Sandnes, Sola và hÖn n»a là trên toàn cõi Nauy. CuÓi cùng, nhÜng không nhÕ, là Chi H¶i có th‹ làm nguÒn cÖ cho nh»ng bu°i t° chÙc chung cho c¶ng ÇÒng ViŒt Nam gi»a các th‰ hŒ. M¶t trong nh»ng ÇiŠu thÆt ÇËp mà tôi hܪng ÇÜ®c trong ngày låc quyên vào tháng Giêng næm vØa qua là s¿ nhiŒt tâm cûa các Con Em Tœ Nån ViŒt Nam bi‹u hiŒn trong công tác. Chúng rạng r« s¿ vui sܧng và t¿ hào khi làm ÇÜ®c m¶t ÇiŠu gì Çó cho quê hÜÖng cûa Cha MË chúng. Không nh»ng Çây có th‹ là m¶t cách m§i lå và Çầy š nghïa Ç‹ phát tri‹n mÓi tình v§i quê hÜÖng mà chúng chÜa bao gi© nhìn thÃy ho¥c còn nh§ rÃt ít hay không còn nh§ ljn. Tôi kêu g†i ngÜ©i ViŒt Nam tåi Stavanger, Sandnes, Sola. . . hãy tham gia y‹m tr® công tác nhân Çåo cûa H¶i Armauer Hansen For VietNam.Ta có th‹ làm b¢ng cách ti‰p Çón niŠm n« nh»ng ngÜ©i cûa H¶i khi h† ljn Ç‹ xin tiŠn giúp Ç« cho tØng D¿ Án b¢ng cách ghi tên làm H¶i Viên cûa Chi H¶i hay là cÛng có th‹ b¢ng cách ghi tên tham gia vào các bu°i Låc Quyên và thông tin mà Chi H¶i tª chÙc. Chào mØng các Bån, nh»ng ngÜ©i y‹m trợ cho Armauer Hansen For VietNam.
Trân tr†ng kính chào.
Øystein Lund Johannessen

. . . M¶t trong nh»ng ÇiŠu thÆt ÇËp mà tôi hܪng ÇÜ®c trong ngày låc quyên vào tháng Giêng næm vØa qua là s¿ nhiŒt tâm cûa các Con Em Tœ Nån ViŒt Nam bi‹u hiŒn trong công tác. Chúng rạng r« s¿ vui sܧng và t¿ hào khi làm ÇÜ®c m¶t ÇiŠu gì Çó cho quê hÜÖng cûa Cha MË chúng. Không nh»ng Çây có th‹ là m¶t cách m§i lå và Çầy š nghïa Ç‹ phát tri‹n mÓi tình v§i quê hÜÖng mà chúng chÜa bao gi© nhìn thÃy ho¥c còn nh§ rÃt ít hay không còn nh§ ljn.
(Øystein Lund Johannessen)

"Ki‰p phù sinh tháng ngày v¡ng vÈ
TÜÖi th¡m nhÜ cÕ n¶i hoa ÇÒng
M¶t cÖn gió thoáng là xong
ChÓn xÜa mình ª cÛng không bi‰t nhà !"
( TV. 103; 15-16)

Trở Về Lúc Trước!Cäm nghï cûa Møc Sư Ức Chiến Thắng Nhân Ngày Chi H¶i Armauer Hansen For Viet Nam Stavanger - Rogaland Ra M¡t 10.12.1994.

Kính thÜa Quš VÎ, Vì tình hình chính trΠǥc biŒt tåi ViŒt Nam, trong gÀn Hai ThÆp Niên qua, nên ngÜ©i dân ViŒt tØng Çoàn ngÜ©i Çã âm thÀm lÛ lÜ®t r©i nܧc ra Çi, tính ljn nay Çã tän låc sÓng ª gÀn hÀu h‰t các quÓc gia trên th‰ gi§i; Trong Çó có Nauy là QuÓc Gia Çã mª lòng nhân ái ti‰p nhÆn ngÜ©i ViŒt Nam vào sinh sÓng trên ÇÃt nܧc mình. Có sÓng cänh xa quê, chúng ta m§i thÃy lòng thÜÖng quê, nh§ nܧc ! Có sÓng cách xa quê, chúng ta m§i thÃu hi‹u n‡i buÒn tha hÜÖng là gì ! Là ngÜ©i ViŒt Nam, chúng ta bi‰t rõ hÖn ai h‰t, tình cäm dåt dào cûa m‡i ngÜ©i dân ÇÓi v§i quê hÜÖng ÇÃt nܧc. Là ngÜ©i tÎ nån ViŒt Nam, chúng ta hi‹u rõ hÖn ai h‰t, là dù sÓng xa quê hÜÖng cä ngàn d¥m, nhÜng khoäng không gian cách trª không Çû ngæn lòng mình g¡n bó v§i nܧc non, dân t¶c ! Là ngÜ©i ViŒt Nam, chúng ta hi‹u rõ hÖn ai h‰t, là trên bܧc ÇÜ©ng ra Çi tìm t¿ do này, chúng ta bi‰t là có nh»ng Giá chúng ta phäi trä. Chúng ta có th‹ mÃt tÃt cä ! NhÜng chÌ có m¶t ÇiŠu là:

"Thà MÃt Gì Thì MÃt, chÙ Chúng Ta ñØng ñ‹ Bao Gi© ñánh MÃt Tình NgÜ©i ViŒt Nam !

Xa Quê, nh§ Nܧc, thÜÖng Nhà ! Nh§ là M¶ng là MÖ, là
ấp ủ là suy nghï vŠ. ThÜÖng là Hi‰n là Dâng, là Hy Sinh, là Chia SÈ. Và Bu°i H†p M¥t ngày hôm nay mà tôi ÇÜ®c vinh hånh tham d¿, chÙng tÕ Tình Yêu ThÜÖng cûa Quš VÎ ÇÓi v§i dân t¶c ViŒt Nam không phäi là m¶t tình yêu thÜÖng thø Ƕng, nhÜng Tích C¿c. Quš VÎ Çã träi tÃm lòng mình ra, Quš VÎ Çã Çem Tình Yêu ThÜÖng cûa Quš VÎ vào m¶t Hành ñ¶ng cø th‹, thi‰t th¿c. Quš VÎ Çã làm m¶t viŒc tÓt lành cho nh»ng BŒnh Nhân Phong Çau kh°, kém may m¡n, thi‰u ÇiŠu kiŒn chæm sóc ch»a trÎ. ñây là m¶t viŒc làm h»u ích, ÇÀy Ý Nghïa ! Cho dù nh»ng bŒnh nhân phong ª ViŒt Nam không bi‰t Quš VÎ là ai ? nhÜng là ngÜ©i ViŒt Nam, chúng tôi thÃy ÇÜ®c TÃm Lòng Yêu ThÜÖng cûa Quš VÎ. Và ÇiŠu quan tr†ng hÖn h‰t, là ThÜ®ng ñ‰ TÓi Cao bi‰t n»a ! Ngài bi‰t Lòng Thành cûa Quš VÎ ÇÓi v§i nh»ng ngÜ©i ViŒt Nam Çau thÜÖng Çang m¡c phäi BŒnh Phong này Quš VÎ Çã làm, Çã th¿c hiŒn, Quš VÎ Çã b¡t ÇÀu. Tôi thÆt cäm kích trܧc nghïa cº cao ÇËp Ãy ! Th‰ gi§i ngày hôm nay, Çang cÀn nhiŠu ngÜ©i nhÜ Quš VÎ. NgÜ©i giúp Cûa, kÈ góp Công, cho dù là ít, nhÜng m†i ngÜ©i ÇŠu d¿ phÀn, thì së Çem NiŠm Vui, nguÒn An Ñi ljn cho nhiŠu ngÜ©i, ª gi»a th‰ gi§i Çã có quá nhiŠu s¿ ñau ThÜÖng này ! CÀu xin ThÜ®ng ñ‰ ban Phܧc trên công viŒc cûa Quš VÎ, Ç‹ Quš VÎ có th‹ phøc vø cho nhiŠu ngÜ©i hÖn.
Thành ThÆt Cäm ÷n Quš VÎ .
Møc SÜ ­c Chi‰n Th¡ng

Trở Về Lúc Trước!Cø Lê væn Thi, M¶t thành viên Cao Niên trong C¶ng ÇÒng NgÜ©i ViŒt tåi Rogaland phát bi‹u trܧc gi© khªi hành Cu¶c Låc Quyên ngày 24.01.1998 tåi Rogaland - Nauy.

Kính thÜa Quš VÎ, T¶i hân hånh ÇÜ®c Ông Chi H¶i trܪng H¶i CÙu Tr® bŒnh nhân phong tåi ViŒt Nam ª Rogaland m©i tôi t§i tham d¿ bu°i h†p m¥t chuÄn bÎ ra Çi Låc quyên cûa H¶i AHFVN hôm nay.Tôi, v§i tÜ cách cá nhân m¶t ngÜ©i tÎ nån trong c¶ng ÇÒng, trܧc h‰t tôi xin gºi ljn quš vÎ l©i kính chào thân ái. Tôi xin trình bày sÖ lÜ®c m¶t ít vŠ lãnh v¿c Y t‰ các nܧc trên th‰ gi§i và nܧc ViŒt Nam. ThÜa Quš vÎ, Ngành Y khoa QuÓc t‰ không ngØng phát tri‹n, Çã có nhiŠu cu¶c nghiên cÙu m§i vŠ vÃn ÇŠ bŒnh phong nhÜ phÜÖng pháp ña Hóa TrÎ LiŒu, phÄu thuÆt chÌnh hình. HiŒn nay con sÓ thÓng kê trên gi§i có khoän 10.595.000 bŒnh nhân trong sÓ Çó có khoän 120.00 bŒnh nhân phong ViŒt Nam. NhiŠu cu¶c h¶i nghÎ QuÓc t‰ vŠ bŒnh phong Ç‹ ki‹m tra toàn b¶ k‰t quä vŠ trÎ liŒu, chæm sóc, phøc hÒi do t° chÙc chÓng bŒnh phong QuÓc T‰ ÇŠ ra và m‡i quÓc gia theo Çó mà th¿c hiŒn...GÀn Çây H¶i NghÎ QuÓc T‰ vŠ bŒnh phong lÀn thÙ 14. ÇÜ®c t° chÙc tåi Florida - Hoa kÿ tháng 8-93. Qua Çó, th‰ gi§i nhìn thÃy Çã Çåt ÇÜ®c nhiŠu k‰t quä trên lãnh v¿c thanh toán bŒnh phong cÛng nhÜ trong chÜÖng trình bäo vŒ sÙc khÕe dân chúng trong næm 2000. Nh© Çó mà ngày nay nhiŠu quÓc gia Çã giäi quy‰t gÀn xong vÃn ÇŠ bŒnh phong nhÜ Nܧc Pháp , Nauy....

NhÜng bÃt hånh thay cho ÇÃt nܧc và dân t¶c ViŒt Nam phäi chÎu Ç¿ng nhiŠu næm chi‰n tranh Çã gây cho ÇÃt nܧc nhiŠu khó khæn trên m†i lãnh v¿c nhÃt là lãnh v¿c Y Khoa, chÆm phát tri‹n và thi‰u phÜÖng tiŒn vŠ ngành Y t‰. Tuy r¢ng chÜÖng trình chÓng bŒnh phong tåi ViŒt Nam Çã th¿c hiŒn tØ næm 1962 và hiŒn nay chÜÖng trình thanh toán bŒnh phong tØng vùng do t° chÙc Y T‰ Th‰ Gi§i ÇŠ ra. NhÜng trên th¿c t‰, vÃn ÇŠ bŒnh phong còn nhiŠu khó khæn, nhÃt là tåi ViŒt Nam. H¢ng chøc ngàn trong sÓ 120.000 bŒnh nhân phong còn lÜu trú trong 28 trung tâm và 4 bŒnh viŒn. SÓ bŒnh nhân sº døng phÜÖng pháp ña Hóa TrÎ LiŒu m§i Çåt ÇÜ®c khoän 38.000 bŒnh nhân. ñÙng trܧc nh»ng thº thách l§n lao này, v§i 120.000 bŒnh nhân ª quê nhà Çang thi‰u thuÓc men, thi‰u dinh dÜ«ng, thi‰u chæm sóc nên cu¶c sÓng cûa h† thÆt là Çau kh°. Vì tình nghïa ÇÒng bào, chúng ta cÀn thông cäm và chia sÈ v§i h† . Låi n»a , trong th©i bu°i khó khæn này, h† Çang mong lòng tØ thiŒn cûa chúng ta là ngÜ©i ViŒt Nam ª häi ngoåi. ThÜa Quš vÎ, H¶i cÙu tr® bŒnh nhân phong là m¶t H¶i nhân Çåo, tÃt cä Quš vÎ Çã và Çang làm viŒc nhân Çåo, nh© nh»ng vòng tay nhân ái cûa quš vÎ Ç‹ cÙu giúp bŒnh nhân phong. Cho nên khi làm công tác cÙu tr® ta t¿ nhû lòng mình"BŒnh nhân phong là Bån ta ! Ta Çi cÙu Bån ta." Thì viŒc làm m§i có thích thú và phÃn khªi. Trܧc khi xuÃt hành công tác låc quyên cÙu tr®, tôi xin kính chúc quš vÎ g¥p nhiŠu may m¡n và thành công trong cu¶c låc quyên và trong công cu¶c cÙu tr® nhân Çåo.
Trân tr†ng kính chào Quš VÎ !
Lê Văn Thi

Trở Về Lúc Trước!Cùng các anh chÎ em yêu thÜÖng trong Chúa Kitô (Linh møc Simon NguyÍn ñÙc Th¡ng)

Tôi xin gºi ljn cùng các anh chi em, nh»ng ngÜ©i Çã cÓng hi‰n bän thân mình cho công viŒc phøc vø nh»ng bŒnh nhân phong tåi ViŒt Nam v§i nh»ng l©i nÒng Ãm, nhiŒt thành nhÃt ! Tôi rÃt cäm Ƕng vŠ nh»ng cÓ g¡ng mà các anh chÎ em Çã mang ljn cho công cu¶c vÆn Ƕng tài chánh Ç‹ giúp Ç« cho nh»ng anh chÎ em bÃt hånh tåi ViŒt Nam. Tôi luôn cäm tå Thiên Chúa Çã ban cho tôi cÖ h¶i Ç‹ cùng chia sÈ tinh thÀn cÛng nhÜ công viŒc các anh chÎ em. Qua Çó Çã dåy cho tôi m¶t bài h†c vŠ bån dÒng hành trong cu¶c hành trình vŠ v§i Thiên Chúa và nh»ng kÈ thu¶c vŠ NgÜ©i. Anh chÎ em hãy ti‰p tøc nh»ng công viŒc mà các anh chÎ em Çang theo Çu°i và ÇØng bao gi© mŒt mÕi vì phøc vø cho nh»ng ngÜ©i mà h† không còn khä næng làm ÇÜ®c gì cho chính bän thân h†. Tôi tin ch¡c r¢ng Thiên Chúa së ban phúc lành cho các công viŒc mà các anh chÎ em Çã và Çang làm. Không ai có th‹ cho chúng ta cái nhìn sâu s¡c vŠ nh»ng viŒc chúng ta Çang làm ngoåi trØ Chúa Giêsu Kitô khi NgÜ©i ÇÓi xº v§i 10 bŒnh nhân phong khi NgÜ©i còn tåi th‰ ! khi‰n cho chúng ta coi Çó nhÜ là Kim ChÌ Nam trong công cu¶c hành trình cûa chúng ta. M¶t cu¶c hành trình Ç‹ tìm ki‰m hånh phúc trong nét m¥t cûa nh»ng ngÜ©i bÃt hånh. Trong Phúc Âm cûa Thánh Mátcô I. 40-45, Chúa Giêsu ch»a bŒnh cho 10 bŒnh nhân phong . Qua công viŒc này, nhÜ chúng ta thÃy Chúa Giêsu Çã bi‰n Ç°i 10 bŒnh nhân phong không nh»ng chÌ vŠ m¥t th‹ xác mà còn bi‰n Ç°i toàn b¶ cu¶c sÓng cho nh»ng ngÜ©i này.

M¶t con ngÜ©i khi bÎ Thiên Chúa chÓi bÕ thì ch£ng khác nào m¶t bŒnh nhân phong bÎ sÓng bên lŠ cûa xã h¶i, ngÜ©i ta ch£ng thèm Çoái hoài t§i. Lúc Çó cæn bŒnh dÜ®c coi nhÜ là m¶t hình phåt vì s¿ t¶i l‡i. B«i vì th‰ ngÜ©i bŒnh phong này cÛng Çã ÇÜ®c xem nhÜ là bÎ Thiên Chúa ruÒng bÕ n»a. Cái n‡i Çau ǧn cùng c¿c nhÃt cûa bŒnh nhân phong không phäi là ª cæn bŒnh mà chính là cái ñau bÎ xã h¶i ruÒng bÕ! M¶t khi chúng ta chÓi bÕ Con NgÜ©i là rõ ràng chúng ta Çã cÜ xº v§i nh»ng ngÜ©i m¡c "bŒnh phong cùi" m¥c dÀu chúng ta không š thÙc ÇÜ®c ÇiŠu Çó. Chúng ta có th‹ chÓi bÕ con ngÜ©i hèn m†n b¢ng nh»ng hình thÙc xäo quyŒt qua ÇÀu môi chót lÜ«i ho¥c ngay cä cái nhìn qua ánh m¡t. Nh»ng n‡i ray rÙt cûa s¿ chÓi bÕ này có th‹ tÒn tåi qua chu‡i th©i gian dài mà hÆu quä cûa nó thÆt là trÀm tr†ng ! ñiŠu thú vÎ ª Çây không phäi là Chúa Giêsu ch»a bŒnh cho bŒnh nhân phong mà là cách thÙc NgÜ©i Çã dành cho h† . Chính vì h† bÎ xa lánh và bÎ chÓi bÕ cho nên h† Çã phäi réo lên m¶t ti‰ng chuông cänh tÌnh cho nh»ng ai ljn gÀn v§i h† ; kÈo s® và gán cho h† là " kÈ dÖ bÄn "NhÜng Chúa Giêsu Çã loåi bÕ ÇÜ®c nh»ng ÇiŠu Ãy. NgÜ©i Çã ljn v§i h† b¢ng lòng ThÜÖng Xót vì NgÜ©i Çã thÃu hi‹u ÇÜ®c cái hoàn cänh ǧn Çau Ãy ! Chúa Giêsu Çã Ç‹ cho nh»ng bŒnh nhân phong ljn gÀn NgÜ©i, lúc Çó NgÜ©i làm nh»ng ÇiŠu mà chúng ta không th‹ hi‹u ÇÜ®c. NgÜ©i Çã dang tay Çón nhÆn và Çem ljn cho nh»ng bŒnh nhân phong này m¶t cái nhìn thánh thiŒn và r¶ng mª. NgÜ©i Çã Çánh tan cái m¥c cäm dÖ bÄn, vô døng hay nói m¶t cách khác là nh»ng ÇÒ ph‰ thäi cûa con ngÜ©i. Trܧc khi ch»a lành nh»ng v‰t thÜÖng lª loét Ãy, NgÜ©i Çã ch»a lành chính cái tÜ tܪng, š nghï tu°i thân và s¿ tuyŒt v†ng cûa h†. Chúa Giêsu chÃp nhÆn bŒnh nhân phong nhÜ chÃp nhÆn chính bän thân NgÜ©i.S¿ chÃp nhÆn này là m¶t s¿ Çáp trä thay s¿ chÓi tØ. Çó là m¶t ÇiŠu Çáng quš nhÃt má chính Chúa Giêsu Çã Çem ljn cho nhân loåi. Khi ngÜ©i ta chÃp nhÆn chúng ta, h† së Çem ljn cho ta cái cäm giác r¢ng: chúng ta là ngÜ©i có giá trÎ Çích th¿c.M‡i ngÜ©i chúng ta là m¶t bän th‹ riêng biŒt; ñó là Tình Yêu và s¿ chÃp nhÆn kÈ khác ; ñiŠu Çó làm cho chúng ta trª nên Ƕc nhÃt. Khi chúng ta chÌ ÇÜ®c chÃp nhÆn v§i nhh»ng công viŒc mà ta Çã làm không thôi thì chÜa th‹ là Ƕc nhÃt ÇÜ®c, b«i vì nh»ng ngÜ©i khác cÛng có th‹ làm m¶t công viŒc tÜÖng t¿ nhÜ chúng ta, thÆm chí còn tÓt hÖn chúng ta n»a. NhÜng m¶t khi chúng ta chÃp nhÆn chúng ta là ai thì lúc Çó chúng ta trª nên Ƕc nhÃt và không ai có th‹ thay th‰ ÇÜ®c và Çó là hiŒn th¿c trong cái tiŠm næng thÆt dÒi dào cûa chúng ta. ñây là cách thÙc mà Chúa Giêsu Çã chÃp nhÆn bŒnh nhân phong và qua Çó ngÜ©i chÃp nhÆn chúng ta. Và vŠ phÀn chúng ta làm sao chúng ta có th‹ h†c hÕi Ç‹ chÃp nhÆn nh»ng kÈ khác và dang cánh tay r¶ng mª ÇÓi v§i nh»ng ngÜ©i Çang chÎu n‡i Çau cûa loài ngÜ©i chÓi bÕ. Chúng ta cÛng có th‹ th¡p låi niŠm hy v†ng và mang ljn niŠm thú vÎ vui tÜÖi trong cu¶c sÓng cûa nh»ng ngÜ©i bÃt hånh này.

NhÜ th‰, tÃm gÜÖng vŠ lòng bác ái cûa ThÜ®ng ñ‰ së ng¿ trÎ muôn Ç©i ! ThÜa Anh ChÎ Em thân m‰n , ñây là tÃt cä nh»ng gì tôi muÓn chia sÈ cùng v§i anh chÎ em trong m¶t tåp chí " TÆp San NiŠm ThÜÖng " NguÒn c° vÛ s¿ giúp Ç« cho nh»ng bŒnh nhân phong tåi ViŒt Nam. Anh ChÎ Em thân m‰n, Hãy ti‰p tøc, ÇØng nghÌ ngÖi Ç‹ mang ljn cho h† nh»ng phÄm vÆt Ç‹ h† có th‹ sÓng ÇÜ®c trong nh»ng ÇiŠu kiŒn và hoàn cänh khiêm tÓn nhÃt . HÖn th‰ n»a, trong sÓ nh»ng anh chÎ em Çau kh° này Çòi hÕi phäi có s¿ hiŒn diŒn cûa Thiên Chúa Tình Yêu và Chúa Çang ng¿ trÎ trong h† m¶t cách trân tr†ng. ñây là m¶t bài h†c mà tôi Çã h†c ÇÜ®c tØ Chúa Giêsu khi NgÜ©i là nguÒn gÓc cûa s¿ khôn ngoan. M‡i khi anh chÎ em Çang g¥p thº thách và khó khæn trong công viŒc mà các anh chÎ em Çang Çeo Çu°i. Ÿ Çây anh chÎ em së tìm thÃy ÇÜ®c s¿ nâng Ç« và an ûi. NguyŒn xin Thiên Chúa ban tràn ÇÀy HÒng Ân xuÓng cùng anh chÎ em và ban ÷n cho công viŒc làm g¥t hái ÇÜ®c nh»ng thành quä tÓt ÇËp ! Chào thân ái trong Chúa Kitô.
Linh Møc Simon NguyÍn ñÙc Th¡ng (London)

Trở Về Lúc Trước!Chuyến đi Ý Nghïa cûa Ông John Magnus Nygaard (Tháng 3-2003) (Nguyễn Đức Khiêm chuyển ngữ)

Tháng 3 năm 2003 tôi đã rất may mắn được tham dự cùng với nhóm tham khảo sinh viên đi tới Madagaskar. Chúng tôi đã thăm viếng một trong những thành phố thân thiết của Stavanger tên là Antsirabe và nhà trường thân hữu Lycée André Resampa của chúng tôi. Quá là ngạc nhiên khi nhìn thấy những công việc nhỏ mọn của chúng tôi đã đóng góp đã giúp được biết bao. Họ đã biểu lộ tình thân thiện và vui mừng, và có một sự lạc quan rất lớn cho tương lai đối với vị tân Tổng Thống Marc Ravolamanana này. Với tôi có một sự khác biệt rất lớn trước và sau cuộc hành trình ở Madagaskar. (Rất có thê sẽ xảy ra cũng như vậy khi tôi có cơ hội thăm viếng Việt nam.) Trong thời gian ở đây, tôi cũng được dịp đi thăm viếng một trại phong Mangarano. Trại phong này đã được sự trợ giúp của hội truyền giáo Nauy trong nhiều năm qua.

Tôi hết sức kính trọng bởi những công việc và nhiều công trình mà nhà truyền giáo Nauy đã bỏ công gây dựng cho trại phong này. Chúng tôi đã gặp gỡ và hỏi thăm nhiều bệnh nhân lớn tuổi, một vài người trong họ cơ thể đã bị tàn phá rất nhiều bởi chứng bệnh. Sự biết ơn và vui mừng của họ đã biểu lộ với chúng tôi hết sức là xúc động. Hầu hết chúng tôi thật không xứng đáng với sự biết ơn này, vì chúng tôi đã chưa làm gì được cho họ. Tôi nhận thấy chỉ có một ít đứa trẻ phong cùi, điều đó cho thấy rằng chứng bệnh đã được giảm thiểu dần. Ngoài ra, mùa thu năm 2003 đã chứng nhận rằng bệnh phong cùi sẽ được tận diệt ở Madagaskar gần nhất trong vòng 5 năm. Bộ y tế Liên Hiệp Quốc (WHO) và cùng với ngân quỹ của Pháp và Nhật là 6,1 triệu đôla (khoảng 44 triệu tiền nauy). Chúng ta hy vọng họ được thành công! Chúng ta cũng hy vọng điều đó sẽ xãy đến cho Việt Nam. Tuy nhiên tin tức này mà chúng ta đã nhận từ Bộ y tế Liên Hiệp Quốc có thể chứng tỏ rằng công việc này sẽ cần rất nhiều thời gian, điều quan trợng là chúng ta phải Çòi hÕi WHO và Chính Quyền Việt Nam sẽ làm những điều có thể ngăn chận sự lan tràn của bệnh phong và giúp cho những bệnh nhân phong một sự chăm sóc tốt và có một hoàn cảnh thuận tiện để sống. Cuộc thăm viếng ở Madagaskar để lại cho tôi một cảm giác mạnh mẻ hơn xưa, cho tôi thấy rằng công viêc cộng tác với Amauer Hansen quan trọng biết bao. Chúng ta hãy quan tâm đến nhau. Đó là trách nhiệm của chúng ta phải chăm sóc cho những người thiếu may mắn được tốt đẹp hơn. Bởi vậy, tất cả mọi người nên ủng hộ và đóng góp công việc của Amauer Hansen For Việt Nam. Chúng ta quan tâm thì công việc được hữu ích!! Thành ngữ Việt Nam chúng ta có câu:

                                                                  “Một cây làm chảng nên non,
                                                                Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”

John Magnus Nygaard

Trở Về Lúc Trước!