HỘI TỪ THIỆN

themed image
 
   

         Lời hay ý đẹp!


Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sấu;
Cũng chẳng có cây nào sấu mà lại sinh quả tốt.

Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình;

Kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu của lòng họ.
Vì lòng có đầy thì miệng mới nói ra.
 

       Lời hay ý đẹp!


Có khi nhẫn để yêu thương. Có khi nhẫn để tìm đường lo toan.
Có khi nhẫn để vẹn toàn.
Có khi nhẫn để tránh tàn sát nhau.

 


  

Vài nét tiểu sử vị Tông Đồ bệnh Nhân phong
(Linh muc: Damien 1840 - 1889)

T
ên thật:
Jozef De Veuster.

   Sinh næm 1840 tåi thÎ trÃn Tremelo thu¶c VÜÖng quÓc  BÌ, vùng nói ti‰ng Hòa lan, cách Thû Çô Bruxellex 45 km. Jozef là ngÜ©i con thÙ 7 trong 8 ngÜ©i con cûa Ông Bà Francis và Anne Catherine làm nghŠ nông,buôn bán ngÛ cÓc.

   Jozef Çã chuÄn bÎ nÓi nghiŒp Cha trong công viŒc buôn bán. NhÜng khi l§n lên CÆu Jozef Ç°i š ÇÒng th©i nghe l©i ngÜ©i Anh Cä ( m¶t Linh møc Dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu và MË Maria ) thuy‰t phøc gia nhÆp Dòng này quen g†i là Dòng Picpus mà Nhà Dòng chính ª Paris. 

   Gia nhÆp Dòng, Jozef nhÆn tên Dòng là Damien. Damien là tên cûa m¶t Bác sÏ ngÜ©i công giáo, chÎu tº Çåo hÒi th‰ k› thÙ 3 và Çã ÇÜ®c phong Thánh. 

  

Xem tiếp.......

Nhà bác học người Na-uy
Gerhard Henrik Armauer Hansen (1841 - 1912)

(Bài viết Arvid Sandal & chuyển ngữ Tạ Văn Thông).
 
   Chào đời  tại Bergen - Nauy ngày 29 tháng 7 năm 1841, là con trai của Bà Elisabeth Concordina Armauer Schram là một thương gia, sau đó là thủ qủy Ngân hàng Claus Hansen.
G.H.Armauer Hansen là ngÜ©i con thÙ 8 trong sÓ 15 anh chÎ em, mà 10 ngÜ©i là con trai.

   Sau khi hoàn tÃt chÜÖng trình h†c tåi TrÜ©ng Bergens  Katedralskole mà bÃy gi© ÇÜ®c g†i là TrÜ©ng La- tinh. Ông sang Christiania vào næm 1859 Ç‹ thi lÃy b¢ng Tú tài và theo h†c tåi trÜ©ng ñåi h†c  nÖi Çó. Sau Çó Ông Çi vào chÜÖng trình Y  khoa và tÓt nghiŒp vào mùa thu næm 1866.
 

Xem tiếp.......

Raoul Follereau (1903 - 1977)
Một cuộc đời cống hiến!

 

   Raoul Follereau sinh ngày 17 tháng 8 næm 1903 tåi Nervers vùng 58 nܧc Pháp. Song thân cûa ông là ngÜ©i Çåo ÇÙc hiŠn lành. M§i 12 tu°i ÇÀu, thân sinh tº trÆn, Raoul Follereau bÎ mÒ  côi Cha. Thân mÅu Çành khuyên con bÕ h†c Ç‹ theo h†c nghŠ, tìm k‰ sinh sÓng cho mË con mai sau.

   Næm 15 tu°i, ngÜ©i h†c sinh trÈ Ç†c tham luÆn trܧc anh em ÇÒng khóa vŠ chû ÇŠ Thiên Chúa là tình yêu, Muốn có hạnh phúc phải làm hạnh phúc”, “Sống là phải giúp đỡ người khác”, làm cho nhiŠu bån h†c cäm m‰n và cÛng lÃy làm ngåc nhiên vì tu°i Ç©i còn non n§t mà bi‰t nghï ljn chuyŒn cÓng hi‰n cho Ç©i.

 

 

Xem tiếp........

 

"Tiếp theo tiểu sử Vị Tông Đồ bệnh nhân phong (Cùi) “ Linh møc Damien ”

Næm 1863, ngÜ©i Anh Cä cûa Damien là Linh møc Auguste lên ÇÜ©ng Çi truyŠn giáo tåi quÀn Çäo Hawai, nhÜng ngÜ©i bÎ ngã bŒnh sÓt rét n¥ng trܧc ngày khªi hành ! ThÀy Damien Çã xin bŠ trên cho Çi thay Anh mình.

 

Sau 5 tháng häi hành, Damien ljn Honolulu Çúng vào ngày LÍ kính Thánh Giuse næm 1864. Sau 2 tháng ª Honolulu, ThÀy Damien ÇÜ®c ñÙc Giám Møc sª tåi truyŠn chÙc Linh møc. Næm Ãy Damien vØa Çúng 24 tu°i. Damien có m¶t sÙc khÕe cÜ©ng tráng và s¤n sàng bܧc lên ÇÜ©ng phøng s¿ Thiên Chúa và phøc vø tha nhân. Sau 9 næm hæng say làm viŒc tåi Hawai, Linh møc Damien ÇÜ®c tin bên Hòn ñäo Molokai là nÖi Chánh quyŠn lÆp thành m¶t trung tâm Ç‹ biŒt cÜ giam gi» h¢ng nghìn ngÜ©i mang phäi bŒnh phong (Cùi ). Trung tâm này trª thành nÖi tù ngøc Ç‹ Çày dža nh»ng bŒnh nhân TÃt cä bŒnh nhân nÖi Çây không ÇÜ®c chæm sóc, không ÇÜ®c ÇiŠu trÎ... h† bÎ Çau ǧn vì bŒnh tÆt, Çói rách , lånh lëo ! Tinh thÀn suy ÇÒi...H† t¿ tìm cây cû ...d‹ sÓng qua ngày ! Cu¶c sÓng không còn š nghïa nên bŒnh nhân t¿ tìm lÃy thú vui hܪng låc: Nãu rÜ®u, uÓng rÜ®u, Çánh båc, cÜ«ng hi‰p, phá thai , gi‰t con trÈ sÖ sinh....mà không nghï ljn t¶i ác! có khi h† tranh giành nhau m¶t cách d» t®n, nhÜ Çánh l¶n, chém gi‰t nhau Ç‹ tranh tØng chén cÖm manh áo khi ÇÜ®c ai bÓ thí ! Quä thÆt, Molokai Çã trª nên m¶t hÕa ngøc trÀn gian ! Nghe mà Çau lòng ! Nghe mà ghê s® ! Trong tình th‰ Ãy , Linh møc Damien tình nguyŒn xin ñÙc Giám møc cho Çi phøc vø bŒnh nhân phong tåi ñäo Molokai hÀu mong cÙu v§t, an ûi ÇÜ®c phÀn nào cho nh»ng con ngÜ©i bÃt hånh và Linh møc Damien Çã ÇÜ®c bŠ trên hoan hÌ chÃp thuÆn, dù bi‰t r¢ng Damien ra Çi së không có ngày trª låi, vì th©i bÃy gi© vÃn ÇŠ bŒnh phong còn là màng Çen tÓi cho bŒnh nhân và cho nhân loåi. Vì chÜa rõ nguyên nhân sinh bŒnh, không thuÓc ÇiŠu trÎ, nhân loåi s® hãi, xã h¶i bÕ rÖi ! Linh møc Damien ljn Molokai vào næm 1873 chính næm Nhà Bác h†c Nauy tên là Armauer Hansen vØa tìm ra tác nhân gây bŒnh phong là do m¶t loåi vi khuÄn có tên khoa h†c Mycobacterium Leprae . Khi linh møc Damien Ç¥t chân ljn Molokai, bŒnh nhân phong rÃt LJi ngåc nhiên vì Damien ÇËp trai, có vÈ thông minh , tráng kiŒn , có vÈ yêu Ç©i mà không s® lây bŒnh phong, không lo nghï ljn gian nan khó khæn trên m¶t QuÀn Çäo nhÜ tù ngøc này. Damien b¡t ÇÀu tìm phÜÖng cách giúp Ç« bŒnh nhân phong. TØ s¿ chæm sóc nh»ng v‰t thÜÖng lª loét thÓi tha nÖi thân th‹ bŒnh nhân phong, lo chôn cÃt khi có bŒnh nhân qua Ç©i ! Damien lo tìm k‰ trÒng tr†t , sän xuÃt lÜÖng thÜc, vi‰t thÜ vÆn Çông s¿ tr® giúp cÖm gåo, áo quÀn, thuÓc men bông bæng... H¢ng ngày Damien sÓng chan hòa v§i bŒnh nhân , æn cùng Çïa, uÓng cùng ly ....cÓt š Ç‹ tåo cho bŒnh nhÆn giäm dÀn s¿ s® hãi chính bän thân mình tØng ngày tØng mänh chân tay bÎ thÓi r»a vì bÎ nhiÍm trùng, vì không ÇÜ®c ai sæn sóc. ñ‹ bŒnh nhân dÀn dÀn tìm låi nguÒn an ûi tinh thæn... Linh møc Damien xác quy‰t chÌ có m¶t tÃm lòng quäng Çåi, m¶t tình thÜÖng do Ön sÙc månh thiêng liêng ban cho m§i th¿c hiŒn ÇÜ®c. Linh møc Damien t¿ h†c cách sæn sóc bŒnh nhân phong, giúp bŒnh nhÆn t¿ sæn sóc mình và sæn sóc ÇÒng bŒnh cûa mình. Giäng dåy cho bŒnh nhân bi‰t thÜÖng yêu bän thân mình và bån ÇÒng bŒnh cûa mình có nhÜ vÆy m§i xoa dÎu ÇÜ®c màn Çen tÓi cûa cu¶c sÓng cÖ c¿c không ai tܪng ÇÜ®c. Sau m¶t th©i gian , tuy chÜa có thuÓc ch»a trÎ, nhÜng cu¶c sÓng cûa bŒnh nhân ngày càng êm Ãm, an ûi hÖn nhiŠu . Cu¶c sÓng gi»a Linh møc Damien và bŒnh nhân phong sÓng nhÜ m¶t ngÜ©i Cha gia Çình và m¶t Çoàn con không còn hình dáng ngÜ©i vÎ cÖn bŒnh tàn phá.
 

Sau 5 næm hæng say làm viŒc sæn sóc bŒnh nhân, Damien vui mØng vì cu¶c sÓng cûa bŒnh nhân phong ngày càng thæng ti‰n. NhÜng Ƕt nhiên Damien thÃy trên mình có nhiŠu dÃu lå.....Damien bi‰t r¢ng mình Çã bÎ lây bŒnh ! Dù vÆy, Linh møc Damien vÅn thän nhiên làm viŒc xem nhÜ không có vÃn ÇŠ gì, vì n‰u có dÃu chÌ lo l¡ng thì làm cho bŒnh nhân thêm khûng hoäng mà thôi ! Damien vØa t¿ sæn sóc mình, sæn sóc bŒnh nhân, vÜ®t th¡ng bao nhiêu khó khæn vì sÙc khoÈ ngày càng y‰u Çi do các bŒnh khác sÓt , suy nhÜ®c.... cùng nh»ng l©i dèm pha che chê trách cûa nhiŠu ngÜ©i, h† cho r¢ng Damien là ngÜ©i Çiên nên ljn Molokai t¿ tº. t¿ gi‰t ch‰t Ç©i mình? NhÜng Çâu phäi th‰? chính vì Damien muÓn th¿c hiŒn m¶t ÇiŠu cao quš nhÃt là: (Thí mång sÓng mình cho ngÜ©i mình thÜÖng) Damien ti‰p tøc sÓng cho mình, sÓng và làm viŒc cho bŒnh nhân cho ljn khi mãn Ç©i. NhiŠu bŒnh nhân phong ngày Çêm khóc sܧt mܧt vì s® m¶t ngày nào Çó ,ngÜ©i Cha Damien thân yêu cûa mình së tØ giä mình và cu¶c sÓng kh° Çau cûa mình låi tái diÍn? Quä thÆt nhÜ th‰ ! Th©i gian cuÓi cùng, Damien låi bÎ viêm ph°i, sÓt, liŒt...sau khi chÎu các phép bí tích cûa Kitô giáo, Linh møc Damien Çã trút hÖi thª cuÓi cùng ngày 31.03.1889 hܪng dÜÖng 49 tu°i ! trܧc s¿ gào thét thÜÖng ti‰c cûa bŒnh nhân phong trên quÀn Çäo Molokai và cûa nhiŠu ngÜ©i trên th‰ gi§i. Linh møc Damien ÇÜ®c chôn cÃt tåi ñäo Molokai Ç‹ th‹ hiŒn s¿ chung thu› gi»a ngÜ©i v§i nh»ng bŒnh nhân phong mà Linh møc Damien Çã trót yêu thÜÖng. H¢ng ngày bŒnh nhân ljn m¶ Linh møc Damien ÇÓt lºa, cÀu nguyŒn và thì thÀm tâm s¿ . Cái ch‰t cûa Linh møc Damien Çã kéo låi s¿ chú š cûa th‰ gi§i ÇÓi v§i bŒnh phong cùi. Cùng m¶t næm s¿ qua Ç©i cûa linh møc Damien , lÀn ÇÀu tiên m¶t hiŒp h¶i chÓng bŒnh phong ÇÜ®c thành lÆp tåi Luân Çôn dܧi s¿ bäo tr® cûa Hoàng Gia Anh. Næm 1936, Hài cÓt Linh møc Damien ÇÜ®c rܧc tr†ng th‹ vŠ Nhà Th© cûa Dòng Thánh Tâm ª Thành phÓ Louvain qua ThÎ trÃn Tremelo. Næm 1969, m¶t TÜ®ng Linh møc Damien Çu®c Ç¥t tåi trø sª QuÓc h¶i Hoa kÿ ª Washington và pho tÜ®ng Linh møc Damien tÜ®ng trÜng cho QuÀn Çäo Hawai ti‹u ban thÙ 50 cûa Hoa Kÿ. Linh møc Damien Çã ÇÜ®c ñÙc Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tuyên phong Chân phܧc vào sáng Chúa nhÆt ngày 4 tháng 6 næm 1995 trܧc VÜÖng Cung Thánh ñÜ©ng Thánh Tâm ª Koekelberg ngoåi ô Bruxelles VÜÖng quÓc BÌ v§i s¿ tham d¿ trên 30 ngàn tín h»u và khách hành hÜÖng. Tܪng nh§ công ÇÙc cûa Linh møc Damien, NiŠm ThÜÖng xin m©i g†i ÇÒng loåi, ÇÒng hÜÖng ViŒt Nam chúng ta ti‰p tøc mª r¶ng lòng thÜÖng yêu ÇÒng loåi, ÇÒng bào và nhÃt là nh»ng ai lâm vào cänh Çau kh° triŠn miên mà ban l©i an ûi , ban t¥ng ñÒng TiŠn nhân Çåo cÙu kh° cÙu nån ! Ban l©i Ƕng viên c° vÛ cho nh»ng ai quên thân mình góp công làm phúc cho ngÜ©i Çau kh°.
"Cäm nghiŒm trong ngày Çåi h¶i NiŠm thÜÖng & hát cho ngÜ©i Çau kh° 2-5-1998"

Trở Về Lúc Trước!

"Tiếp theo tiểu sử nhà bác học Armauer Hansen...."

Sau khi tÓt nghiŒp G.H.A. Hansen tÆp s¿ tåi BŒnh viŒn Trung ÜÖng næm 1867. Vào khoän tháng 2-3 næm 1868 Ông Çi lên Lofoten làm Bác sÏ cho ngành Çánh cá tåi Çó.
 

 Næm 1868, G.H.A. Hansen lÀn ÇÀu tiên ÇÜ®c b° nhiŒm làm Bác sÏ cho ViŒn Chæm Sóc bŒnh nhân phong sÓ 1 Bergen và cùng næm Çó làm Bác sÏ ÇiŠu trÎ tåi BŒnh viŒn phong Lundegården. Giám ÇÓc ViŒn Chæm sóc bŒnh nhân phong là bác sÏ trܪng Daniel Cornelius Danielsen. Ông ta Çã cùng v§i Giáo sÜ Carl Wilhelm Boeck bÕ ra nhiŠu næm tr©i Ç‹ nghiên cÙu vŠ bŒnh phong. Công viŒc này ÇÜa ljn k‰t quä cø th‹ là bài luÆn án vŠ "BŒnh phong” ÇÜ®c ph° bi‰n vào næm 184. LuÆn án này Çã là ÇŠ tài tåo nŠn täng cho lÎch sº Y - khoa hiŒn Çåi vŠ bŒnh phong và góp phÀn vào viŒc lÆp Trung tâm nghiên cÙu vŠ" Vi trùng bŒnh phong” tåi Bergen. BŒnh phong hoành hành ljn cao Ƕ tåi Âu châu vào th‰ k› 12, và sau Çó giäm dÀn Ç‹ ljn ÇÀu th‰ k› 17 thì bŒnh này mÃt änh hܪng nhiŠu tåi Âu châu. Vào næm 1856, ngÜ©i ta ki‹m tra con sÓ bŒnh nhân phong tåi Nauy; K‰t quä là có 3000 bŒnh nhân phong trong sÓ dân cÜ là 1.500.000 tÙc là ª mÙc Ƕ 2‰ trên t°ng sÓ dân Nauy th©i bÃy gi©. ñ¥c biŒt là vùng phía Tây có con sÓ bŒnh nhân phong tæng vào gi»a k› niên 1800. Næm 1870, G.H. Armauer Hansen sang ñÙc quÓc tu nghiŒp thêm vŠ Sinh BŒnh H†c, Vi Mô H†c và nÓi k‰t ÇÜ®c nhiŠu mÓi liên låc quan tr†ng v§i các Nhà Khoa h†c ñÙc. Tåi ñÙc, Ông cÛng ÇÜ®c bi‰t ljn tác phÄm Khoa h†c cûa Charle Darwin “NguÒn gÓc cûa Artene” mà Çã d¿ phÀn quan tr†ng trong công trình nghiên cÙu ti‰p tøc cûa Ông. Sau khi trª vŠ Nauy næm 1871 Bác sÏ G.H. Armauer Hansen ÇÜ®c cÃp m¶t h†c b‡ng qua HiŒp H¶i Y khoa Nauy tåi Christiania cho viŒc tìm tòi "Nguyên nhân gây nên bŒnh phong". K‰t quä cûa nh»ng s¿ nghiên cÙu này ÇÜ®c Çæng trong TÆp san Y khoa Nauy næm 1872. D¿a vào nh»ng nghiên cÙu vŠ “DÎch t‹ h†c” và trên th¿c t‰ Bác sÏ A. Hansen Çã trình bày loåt bài này vÃn ÇŠ là: “BŒnh Phong không phäi là m¶t bŒnh di truyŠn. NhÜng là m¶t bŒnh vŠ nhiÍm trùng.” BŒnh thuy‰t này ÇÜ®c Ông trình bày rõ ràng thêm trong công cu¶c nghiên cÙu ti‰p cûa Ông, trong Çó gÒm có s¿ giäi thích vŠ Vi trùng phong; Qua Çó, Bác sÏ Armauer Hansen ÇÜa ra luÆn cÙ cûa mình vŠ nguyên nhân gây ra bŒnh phong và s¿ lây truyŠn cûa nó. Trong này cÛng có nh»ng ÇiŠu quan tr†ng vŠ phÀn phát hiŒn cûa Ông nhÜ các tr¿c khuÄn ÇÜ®c tìm thÃy trong nh»ng k‰t håch (mô t‰ bào) cûa bŒnh nhân phong; tr¿c khuÄn mang tên Mycobacterium Leprae, là nguyên nhân gây ra bŒnh phong. S¿ phát hiŒn ra các Tr¿c khuÄn này xäy ra vào næm 1873, các k‰t quä cûa nh»ng cu¶c nghiên cÙu ÇÜ®c Çæng lên trên tåp chí Y Khoa H†c Nauy vào næm 1874 là Tåp chí cûa HiŒp H¶i Y Khoa Nauy Tuy r¢ng Çã có s¿ khám phá ra tr¿c khuÄn gây ra bŒnh phong cûa Bác sÏ Armauer Hansen, nhÜng vÅn cÀn ljn nh»ng nghiên cÙu m§i vŠ vÃn ÇŠ bŒnh phong hÀu Çåt ÇÜ®c nhiŠu thành quä mÏ mãn cho công cu¶c chÓng trä loåi bŒnh này.
 

Gi»a næm 1800, sÓ bŒnh nhân phong m§i phát hiŒn tåi Nauy tæng v†t lên, ljn n‡i phía chính quyŠn Çã phäi ÇÜa ra nh»ng biŒn pháp r¶ng rãi Ç‹ chÓng trä låi cæn bŒnh này b¢ng cách : NhiŠu BŒnh viŒn m§i ÇÜ®c trÜng døng ljn Ç‹ thu nhÆn bŒnh nhân ÇiŠu trÎ. ñ‰n khoän cuÓi ThÆp niên 1850 có ljn 800 giÜ©ng bŒnh cho bŒnh nhân phong trên toàn quÓc. Qua s¿ kiŒn là nhiŠu bŒnh nhân phong Nauy ÇÜ®c cô lÆp trong các BŒnh viŒn và ViŒn Chæm sóc sÙc khoÈ, phÜÖng pháp này Çã Çåt ljn k‰t quä trông thÃy: SÓ bŒnh nhân m§i Çã b¡t ÇÀu giäm xuÓng. Thêm vào Çó, vào næm 1877 ñåo luÆt vŠ BŒnh phong cûa Nauy ÇÀu tiên ÇÜ®c ban hành. M¶t ñåo luÆt k‰ ti‰p ÇÜ®c ban hành vào næm 1885 và là m¶t s¿ cäi ti‰n và n§i r¶ng tØ ñåo luÆt næm 1877. Cä hai ñåo luÆt này ÇÜ®c ra Ç©i do khám phá cûa Bác sÏ G.H. Armauer Hansen . Sau s¿ khám phá thành công vŠ tr¿c khuÄn bŒnh phong và các ñåo luÆt vŠ bŒnh phong ÇÜ®c ban hành thì h† liên tøc Çåt ÇÜ®c nh»ng s¿ thuyên giäm vŠ sÓ lÜ®ng bŒnh nhân phong. ñ‰n ÇÀu th‰ k› 1900, sÓ bŒnh nhân phong tåi Nauy hå xuÓng còn 577 ngÜ©i và ti‰p tøc hå xuÓng ljn Ƕ càng lúc càng có nhiŠu giÜ©ng bŒnh và BŒnh viŒn phäi dËp Çi. Næm 1873, næm mà Bác sÏ G.H. Armauer Hansen thành công trong s¿ khám phá ra tác nhân gây bŒnh phong là m¶t loåi vi khuÄn thì cùng næm này B.S. Armauer Hansen lÆp gia Çình v§i Cô Stephanie Marie Danielsen. Bà là con gái cûa ngÜ©i lãnh Çåo cûa Ông, Çó là Bác sÏ Daniel Cornelius Danielsen. NhÜng Çau thÜÖng thay! Bà Çã qua Ç©i sau m¶t næm lÆp gia Çình vì chÙng bŒnh Lao ph°i. Cu¶c hôn nhân chÜa ÇÜ®c m¶t ngÜ©i con! ñ‰n næm 1875, Bác sÏ Armauer Hansen låi lÆp gia Çình m¶t lÀn n»a v§i Bà Johanne Margrethe Tidemand mà th©i con gái có tên là Gran. Công trình nghiên cÙu và khám phá khoa h†c cûa Bác sÏ Gerhard Henrik Armauer Hansen vŠ tr¿c khuÄn bŒnh phong Çã Ç¥t nŠn täng cho các ñåo luÆt Nauy vŠ bŒnh phong mà sau Çó Çã làm  “ m¶t mÅu m¿c ” cho các ñåo luÆt tÜÖng t¿ tåi các quÓc gia khác. Công trình này Çã gi» m¶t vai trò quan tr†ng trên toàn th‰ gi§i, nÖi mà tÃt cä nhân loåi ÇŠu cÓ g¡ng tìm cách phòng chÓng nh¢m giäi quy‰t xong vÃn ÇŠ bŒnh phong càng s§m càng h»u ích. HiŒn nay thì bŒnh phong Çã chÃm dÙc hoàn toàn trên toàn nܧc Nauy. NhÜng cæn bŒnh này vÅn ti‰p tøc gieo r¡c Çau thÜÖng cho nhiŠu ngÜ©i ª nh»ng quÓc gia chÆm phát tri‹n và là m¶t mÓi lo âu cho ngành Y t‰ tåi nhiŠu quôc gia trên th‰ gi§i trong Çó có ViŒt nam và bŒnh nhân phong ViŒt nam cÛng vÅn còn g¥p nhiŠu Çau kh°, khó khæn trong cu¶c sÓng !   Bác sÏ G.H. Armauer Hansen qua Ç©i vào næm 1912 Ç‹ låi cho Ç©i nhiŠu thÜÖng ti‰c kính tr†ng. NhÜng s¿ nghiŒp Khoa h†c, Nhân Çåo cûa Bác sÏ Armauer Hansen vÅn còn lÜu låi cho nhân loåi không bao gi© phai m©.

Trở Về Lúc Trước!

Tiếp theo tiểu sử Raoul Follereau, Cu¶c Ç©i Çã cÓng hi‰n  (1903-1977)
ThiŒn Ý! cäm nghiŒm.


Næm lên 17 tu°i, Raoul Follereau Çã dành tiŠn Ç‹ in cuÓn sách ÇÀu tiên "Livre d’amour", sÓng cho Tình Yêu. Sách gÒm toàn tÜ tܪng và cu¶c Ç©i cûa ông là "Yêu và Hành ñ¶ng". Ông vØa Çi h†c vØa Çi làm và theo h†c væn chÜÖng tåi Sorbonne. TØ Çó ông trª thành Nhà báo, Thi sï, Nhà Væn hùng biŒn. Ngày 11.11.1918 Raoul Follereau quen thân cô Madeleine Boudou cùng tÜ tܪng và chí hܧng v§i ông, nhÜng mãi 7 næm sau hai ngÜ©i m§i cܧi nhau.

 

Næm 1939 quân ñÙc tràn sang chi‰m nܧc Pháp, ông vi‰t loåt bài " Hitler là Qûy VÜÖng" Çæng trên nhÆt báo tåi Paris. Ông bÎ cänh sát ñÙc theo dõi nên xin vào lánh nån tåi Nhà dòng ñÙc MË các Thánh Tông ñÒ tåi Lyon, v§i công viŒc giúp làm vÜ©n cho Nhà dòng. Tåi Çây sau khi nghe nữ tu Eugene BŠ trên Dòng Çi thæm các Çäo Abijan tåi Côte D’ivore trª vŠ và cho tin; ñäo này chÌ là m¶t nghïa trang chôn ngÜ©i sÓng, š nghïa là m¶t tråi cùi kh°ng lÒ! Nữ” tu cho bi‰t: Chúng ta cÀn m¶t triŒu quan Pháp Ç‹ xây d¿ng Tråi này thành làng måc, có trÜ©ng h†c, tråm xá cho bŒnh nhân sinh sÓng. Nghe nhÜ vÆy ngÜ©i làm vÜ©n Raoul Follereau hÙa së tìm cách có tiŠn giúp các N” tu th¿c hiŒn møc Çích cao cä này. Ông liŠn bÕ Tu viŒn Çi du thuy‰t nhiŠu nÖi, c° Ƕng t° chÙc Bån bŒnh nhân Phong (cùi) và ÇÜ®c nhiŠu ngÜ©i nhiŒt liŒt hܪng Ùng. Sau 3 tháng Raoul Follereau Çem vŠ cho nữ tu Eugene Çúng m¶t triŒu quan. Sau nhiŠu tháng xây d¿ng, Abijan trª thành Làng Adzope xinh x¡n cho bŒnh nhân Phong tÜÖng ÇÓi Çû ÇiŠu kiŒn sinh sÓng. TØ Çây Raoul Follereau hoàn toàn tÆn hi‰n cu¶c Ç©i mình vào viŒc sæn sóc, giúp đỡ, bæng bó những v‰t thÜÖng cûa nh”ng ngÜ©i xÃu sÓ bÎ nhân loåi bÕ quên. Trܧc h‰t ông qua sa måc Sahara bên Phi Châu theo v‰t chân nhân ái cûa Linh møc Charles de Faulcaul và Çã g¥p bŒnh nhân Phong ÇÀu tiên. TØ Çây Raoul Follereau b¡t ÇÀu th¿c hiŒn nh”ng chÜÖng trình cø th‹; Næm 1952 Raoul Follereau soån thäo Hi‰n chÜÖng vŠ "QuyŠn bŒnh nhân Phong" gºi cho Liên HiŒp QuÓc và Çã ÇÜ®c chÃp thuÆn. Næm 1954 Raoul Follereau ÇŠ nghÎ ÇÜ®c Liên HiŒp QuÓc công nhÆn "Ngày quÓc t‰ bŒnh nhân Phong" ÇÜ®c Ãn ÇÎnh vào ngày Chúa nhÆt cuÓi tháng Giêng h¢ng næm (DÜÖng LÎch). Ngày Ãy ÇÜ®c t° chÙc lÀn ÇÀu tiên vào ngày 31 tháng Giêng næm 1954 (31.01.1954). Cùng næm Ãy Çã ba lÀn Raoul Follereau gºi thÜ cho T°ng ThÓng MÏ và Chû tÎch Nga kêu g†i NgÜng ch‰ tåo oanh tåc cÖ,và xin m‡i nܧc dành sÓ tiŠn ch‰ tåo oanh tåc cÖ Ç‹ giúp để bŒnh nhân Phong trên toàn th‰ gi§i. NhÜng cä hai lãnh tø không trä l©i. Næm 1962 ông gºi sÙ ÇiŒp cho tÃt cä Nguyên thû quÓc gia trên th‰ gi§i: "ñØng phí phåm vì chi‰n tranh. Hãy dành tiŠn cho bŒnh nhân Phong và ngÜ©i nghèo". CÛng næm 1962 Raoul Follereau gºi thÜ cho ông T°ng thÜ kš Liên HiŒp QuÓc, ÇŠ nghÎ thành lÆp "Ngày Hòa Bình Th‰ Gi§i" vào ngày 01.01 h¢ng næm. Næm 1966 ông hô hào và thành lÆp Liên HiŒp QuÓc T‰ chÓng bŒnh Phong tåi Berne Thøy Sï. Næm 1968 ông thành lÆp Trung tâm chÓng bŒnh Phong và giúp Ç“ bŒnh nhân Phong mang tên ông: "Foundation Raoul Follereau". Trung tâm này Ç¥t væn phòng Trung ÜÖng tåi 31 Rue Pantzig Paris 15, có 87 væn phòng Çåi diŒn ÇÎa phÜÖng trong nܧc Pháp. H¢ng næm có trên 30.000 ngÜ©i làm viŒc t¿ nguyŒn và có hÖn 500.000 ngÜ©i giúp tiŠn và vÆt chÃt. T° chÙc này có m¥t và hoåt Ƕng tåi 95 quÓc gia v§i 200 Bác sï, Y tá. Ngày quÓc t‰ bŒnh nhân Phong næm 1991 Çã thu ÇÜ®c 50 triŒu quan Pháp. MÃy næm gÀn Çây cÖ quan bác ái này cÛng Çã giúp Ç“ cho công cu¶c chÓng bŒnh Phong tåi ViŒt Nam và cÛng Çã thành lÆp Trung tâm ÇiŠu trÎ bŒnh Phong tåi ñÜ©ng Lê Væn DuyŒt Sài Gòn, mang tên SALVE và h¶i SALVE Ç¥t tåi 65-67 ÇÜ©ng LÜÖng NhÜ H†c Ch® L§n trܧc Çây do bà Phang Missao làm Chû tÎch. H¶i này Çã lùi låi sau næm 1975. Sau 50 næm hoåt Ƕng không mŒt mÕi, ông Raoul Follereau Çã Çi 32 lÀn vòng quanh th‰ gi§i thæm vi‰ng, an ûi, giúp đỡ“, sæn sóc và Çem tình thÜÖng ljn cho bŒnh nhân Phong trên th‰ gi§i và ViŒt Nam. ñi ljn Çâu Raoul Follereau cÛng ôm hôn bŒnh nhân Phong. Vì vÆy mà bŒnh nhân Phong thÜ©ng g†i Ông Bà là cha mË.TÜ tܪng hoåt Ƕng cûa ông là:"Yêu và hành Ƕng",
"Không ai có th‹ sÓng m¶t mình",
"Yêu không phäi là cho mà là chia sÈ",
"ChÌ có m¶t s¿ ThÆt là Yêu".

Còn bi‰t bao công viŒc khác ông Raoul Follereau Çã làm mà không th‹ ghi chép h‰t ÇÜ®c. Ông Raoul Follereau qua Ç©i tåi Paris ngày 6 tháng 12 næm 1977, th† 74 tu°i, và bà Madaleinae Follereau v® ông mÃt ngày 03.03.1991, th† 89 tu°i. Ông bà Raoul Follereau mÃt Çi hÀu nhÜ Çã Ç‹ låi hÖn 14 triŒu bŒnh nhân Phong trên th‰ gi§i mÒ côi. Trܧc khi qua Ç©i, ông Raoul Follereau Çã Ç‹ låi mÆt Di chúc cho Gi§i trÈ: "Xin các bån trÈ hãy nÓi ti‰p công viŒc cûa tôi giúp
đỡ“ những bệnh nhân Phong cùng c¿c nhÃt trên th‰ gi§i". Vì th‰, dù ông Raoul Follereau Çã mÃt nhÜng s¿ nghiŒp nhân Çåo cûa ông vÅn còn ljn ngày nay.

*  CÀu xin cho linh hÒn Ông bà Raoul Follereau ÇÜ®c thanh nhàn nÖi h¢ng sÓng.
*  CÀu chúc gi§i trÈ và tÃt cä hãy vì s¿ nghiŒp Raoul Follereau mà phøc vø.

Trở Về Lúc Trước!